Home

Epizootiska sjukdomar

Epizootiska sjukdomar hos vattenbruksdjur (uppdaterad mars 2011) 6. Klassisk svinpest (uppdaterad september 2013) 7. Mul- och klövsjuka (uppdaterad september 2013) 8. Newcastlesjuka 9. Swine vesicular disease (uppdaterad september 2013) Skriv ut sidan. Självservice (e-tjänster Sjukdomar hos nötkreatur kan delas in i endemiska (sjukdomar som finns i våra besättningar) och sådana som av olika skäl är anmälningspliktiga. Till dessa senare hör bland annat zoonoser (som smittar mellan djur och människor) och epizootisjukdomar (allvarliga djursjukdomar som vi inte har i Sverige) Sjukdom enligt epizooti- eller zoonoslagen, samt sjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige ska du anmäla inom 6 timmar via telefon till oss och länsstyrelsen. Anmälan om misstanke om följande sjukdomar gör du direkt till länsstyrelsen: hästinfluensa typ A, kvarka, virusabort (centralnervös form) och virusarterit

Epizootiska sjukdomar Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar. Söker efter 1999:102. Förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar. Söker efter 2002:98. Fågelinfluensa Förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa. Söker efter 2007:17 Epizooti är en utbredd smittspridning av en allvarlig, smittsam djursjukdom. [1] Läran om sådana sjukdomar och deras utbredning kallas epizootiologi.. Bestämmelser om bekämpande av dessa sjukdomar i Sverige ges i Epizootilagen (SFS 1999:657) och dess förordning (SFS 1999:659). De epizootiska sjukdomarna anges i Jordbruksverkets föreskrifter

Epizootihandboken - Djur - Jordbruksverke

Dessa sjukdomar förtecknas i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar, m.m. Föreskrifterna omfattar ett 30-tal sjukdomar hos däggdjur, fåglar och fiskar. Nio av dessa sjukdomar är, eller misstänks vara, zoonoser

Sjukdomar - SV

 1. Djur som misstänks eller officiellt har bekräftats vara infekterade med epizootiska sjukdomar får inte grävas ned. Publicerad 24 okt 2019 21:04 Senast uppdaterad 08 apr 2020 08:25. Kontakt. Handläggare teknik & service Tel: 0978-123 45. E-post: kommunalteknik [at] pajala [dot] se
 2. 2 § Grundläggande bestämmelser om förebyggande och bekämpning av epizootiska . sjukdomar finns i . 1. epizootilagen , 2. epizootiförordningen , 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska . sjukdomar, samt . 1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2008:38
 3. De epizootiska sjukdomarna 1 b § De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket. Förordning (2006:819). Förebyggande åtgärder och bekämpning 2 § Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen enligt epizootilagen (1999:657)
 4. För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta, slakt eller annan avlivning av andra djur
 5. Grundläggande bestämmelser om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar finns i 1. epizootilagen (1999:657), 2. epizootiförordningen (1999:659), 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:97) om epizootiska sjukdomar, samt 4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar
 6. Smittsamma sjukdomar hos djur kan vara ett hot mot såväl djurs som människors hälsa. I takt med att människor, djur, foder och animaliska produkter transporteras allt längre och oftare, ökar riskerna för att mer omfattande epidemier och zoonoser ska bryta ut
 7. skilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen. 16 § Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättningsberättiga-de uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar at

Exempel på sådana sjukdomar är de epizootiska sjukdomarna, som mul-och klövsjuka och svinpest, och vissa andra sjukdomar som kan spridas från djur till människa, som rabies och salmonellainfektioner. Här kan du läsa mer om anmälningspliktiga hästsjukdomar Smittsamma sjukdomar orsakas av olika smittämnen. Ett infekterat djur kan utsöndra smittämne i till exempel avföring, saliv, nosflöde, mjölk - kort sagt kan allt som kommer från ett sjukt djur vara smittförande. Endemiska - epizootiska - emerging Rekommenderade desinfektionsmedel vid vissa epizootiska sjukdomar Mul- och klövsjuka Swine vesicular disease Klassisk svinpest Afrikansk svinpest Aviär influensa (hönspest) Newcastlesjuka . Fastställd slutversion Epizootihandboken 2006 Del I 17 bil. 4 Råd smittren 4 Föror

Anmälningsplikt - Djur - Jordbruksverke

Statens jordbruksverks föreskrifter (1999:101) om zoonotiska sjukdomar; Statens jordbruksverks föreskrifter (2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur; Epizootilagen (1999:657) Epizootiförordning (1999:659) Statens jordbruksverks föreskrifter (2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar Epizootiska sjukdomar regleras bland annat av epizootilagen. Misstanke om zoonos eller epizooti ska alltid anmälas till veterinär. Utöver dessa finns även andra anmälningspliktiga djursjukdomar som är mindre allvarliga, dessa regleras i en egen lagstiftning Exempel på sådana sjukdomar är de epizootiska sjukdomarna, som mul-och klövsjuka och svinpest, och vissa andra sjukdomar som kan spridas från djur till människa, som rabies och salmonellainfektioner. nolikt i stressituationer, kan den emellertid bli sjukdomsframkallande. Symtomen liknar i dessa fall kvarka För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta, 2. slakt eller annan avlivning av andra djur könssjukdomar, infektionssjukdomar som drabbar könsorganen, se sexuellt överförbara sjukdomar. (9 av 9 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. epizootiska sjukdomar.

sjukdom, ange orsak: Postort Skickas till: Jordbruksverket Enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal 551 82 Jönköping Kopia skickas till berörd länsstyrelse Djurets uppställningsplats/fyndplats Bitillsynsman Annan: Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar Läs mer Kontakt. Regelrådet Box 4044 102 61 Stockholm Besöksadress: Västgötagatan 5 Stockholm. regelradet@regelradet.se. Om webbplatsen Bestämmelserna syftar till att begränsa smittspridningen av epizootiska sjukdomar och zoonoser. Genom en tidig upptäckt av sådana sjukdomar kan spridningen begränsas. Följande bestämmelser rör epizootier och zoonoser hos vattenbruksdjur: Rådets direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter frå Nästa år i USA , den epizootiska - djurepidemi- var lika allvarlig som året innan . Influensan har uppstått i svinbesättningar varje år sedan dess , bland annat i Europa och Asien . Även om fågelinfluensan inte vanligtvis inte hoppa från vilda fåglar direkt till människor , är detta inte fallet med grisar

Jordbruksverket bestämmelser om fågelinfluensa och

 1. Exempel på epizootiska sjukdomar är mul- och klövsjuka, svinpest, afrikansk hästpest och rabies. Myndigheterna kan vid ett utbrott av en epizootisk sjukdom ingripa med hårda bekämpningsåtgärder, t.ex. avlivning av djur, förbud mot förflyttningar av djur eller andra kontroll-och bekämpningsåtgärder med stöd av epizootilagen
 2. isteriet, EU-kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA samt Internationella byrån för epizootiska sjukdomar OIE
 3. skrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar ska djurhållaren när gäller djurslagen nötkreatur, får och get journalföra vaccinationen mot mjältbrand på individnivå. För nämnda djurslag gäller också att djur som inte är individmärkta ska individmärkas i samband med vaccinationstillfället
 4. I Sverige har vi hård lagstiftning kring epizootiska sjukdomar; finns mycket att läsa hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det bidrar till att reducera smittspridning mellan människa och djur. Det vi betonade var vikten av att äta lokalproducerad mat, vilket inte är detsamma som att stoppa huvudet i sanden
 5. För att bekämpa eller förebygga epizootiska sjukdomar får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om. avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta, avlivning av andra djur (epizootislakt), oskadliggörande av döda djur och produkter av djur, smittrening

Regional beredskapsplan avseende epizootiska sjukdomar i Gävleborgs län; Försändelse med misstänkt farligt ämne. Försändelse med misstänkt farligt ämne - handläggning Region Gävleborg; Lista över personer som utsatts för smittrisk; Internationella hot mot människors hälsa, IHMH. Handläggning vid Gävle hamn ; Sjukhusutbrot Undersökningen av kräftor är koncentrerad till Livsmedelsverkets verksamhetsenheten i Kuopio. Livsmedelsverket Kuopio är också referenslaboratorium för Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) vid diagnostik av kräftpest Epizootiska sjukdomar. Ingen har skrivit en beskrivning av Epizootiska sjukdomar än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag! Legaldefinitioner (1) 1 § Epizootilag (1999:657) Lagen.nu är en privat webbplats upptagna i Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar SJVFS (1999:102). (14) Sjukdomarna betecknas som allmänfarliga på så sätt att de endera kan orsaka stora ekonomiska förluster för samhället eller utgöra ett allvarligt hot ur folkhälsosynpunkt. D 1. om hur sjukdomar uppträder och sprids, 2. när det gäller att bistå Jordbruksverket med att säkerställa beredskapen inför utbrott av epizootiska sjukdomar och zoonoser, och 3. för kontroll och bekämpning av epizootiska sjukdomar och zoonoser

djur som avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar och som bort­ skaffats enligt förordning (EG) nr 1774/2002. d) Avfall från prospektering, brytning, behandling och lagring av mi­ neralresurser samt drift av stenbrott som omfattas av Europaparla­ mentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 o SKYDD AV DJUR, VÄXTER OCH HÄLSA. Förekomst och misstankar av epizootiska sjukdomar. @vastraklasbac Contextual translation of epizootiska into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta, 2. slakt eller annan avlivning av andra djur, 3. oskadliggörande av döda djur, produkter av djur, andra varor.

Syftet var att garantera jordbrukarna en lägsta inkomst under vissa omständigheter som t.ex. allmänna katastrofer som torka, storm, hagel, skogsbränder eller epizootiska sjukdomar. hail (även: shower , spray , volley Utbrott av epizootiska sjukdomar hos djur i livsmedelsproduktionen är mycket kostsamma för samhället och orsakar lidande för djuren. Det finns en mycket stark EU-gemensam lagstiftning som ger stöd till kraftfulla åtgärder i syfte att snabbt kunna agera och hindra spridning av en epizooti

träffade epizootiska sjukdomar. 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och 17 §§ epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Verket får också meddela föreskrifter om vilken myndighet som skall besluta enligt 5, 7 och 9 §§ lagen och vilken myndighet beslut enligt 4 § lagen skall under De epizootiska sjukdomarna. 1 b § De sjukdomar som omfattas av epizootilagen anges i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket. Förordning . Förebyggande åtgärder och bekämpning. 2 § Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen enligt epizootilagen dessa sjukdomar, 2. upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djursjuk-domar inklusive zoonoser, 3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium, 4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningsplik-tiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EU:s regelverk sv Enligt 1999 års version av de allmänna reger för djurhälsa som utfärdas av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) anses ett land eller ett område ha hög sjukdomsfrekvens för BSE om frekvensen, beräknad under de senaste 12 månaderna, uppgår till mer än 100 fall per 1000000 djur i den nötkreaturspopulation i landet eller området som är äldre än 24 månader Våra tjänster produktionsdjur - Distriktsveterinärerna i Sjöbo har ambulerande verksamhet med allt ifrån akuta åtgärder till planerade besättningsbesök. Vi kan hjälpa till med bland annat besättningsservice och avhorning

Epizooti - Wikipedi

 1. av dessa sjukdomar, 2. upprätthålla en effektiv vaccinberedskap för smittsamma djursjuk-domar inklusive zoonoser, 3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium, 4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälnings-pliktiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EU:s regelverk
 2. - Om inte annat anges är statistik om epizootiska sjukdomar hämtade från den vid tidpunkten ansvariga myndighetens officiella rapporter som månads- och årsrapporter etc. Med antalet fall avses antalet smittade besättningar (motsv.). Lidköping den 30 november 2009 Folke Cereniu
 3. Parasiter och sjukdomar, inkl zoonoser och epizootiska sjukdomar Djurägarbehandling och delegerad läkemedelshantering Hantering och djurvälfärd Renslakt Medverkande föreläsare: Erik Ågren, SVA, Birgitta Åhman, SLU, Arja Kautto, SLV, Ulrik
 4. Hällekis Kuriren, lokaltidningen för Hällekis med omnejd. Lokala nyheter i sammandrag, annonser, artiklar och reportage som uppdateras varje dag. Ett försök med en lokaltidning på Nätet om Hällekis och dess närhet som skall spegla vad som händer i bygden vad det gäller allmänna nyheter, kultur, historia, turism, evenemang, med andra ord allt som kan vara av intresse för.
 5. Network of excellence, Epizone. Epizone är fokuserat på epizootiska sjukdomar. SVA är, förutom i ovannämnda projekt, aktivt involverat i flera andra EU-projekt. EUs forskningsprogram är viktiga finansiärer av forskning vid SVA, framför allt vad gäller tillämpad forskning rörande smittsamma sjukdomar. Under 2004 har beviljade resurse

Sjukdomar inom vattenbruket b. Regelverk Epizootilagen (1999:657) Epizootiförordningen (1999:659) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar m.m anmälningspliktiga sjukdomar översättning i ordboken svenska - polska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk SVA har till uppgift att utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska sjukdomar och zoonoser, vilken fastställs av Jordbruksverket. Vid myndigheten ska det finnas en nationell expertgrupp för att upprätthålla sakkunskap om hur allvarliga sjukdomar uppträder och sprids Epizootiska sjukdomar är stora sjukdomsutbrott på djur och min roll är att leda SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), som är expertmyndighet om vi får ett allvarligt sjukdomsutbrott i.

epizootiska sjukdomar, och b) bortskaffas enligt förordning (EG) nr 1069/2009. Omfattningen av vad som avses med farligt avfall 12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett ämne eller ett föremål som är avfall och som har någon av de egenskaper som anges i bilaga 1 är att anse som farligt avfall ICVV arrangeras av European Society for Veterinary Virology, och det andra mötet av ett tidigare EU stött nätverk kring epizootiska sjukdomar kallat EPIZONE. ICVV arrangeras vart tredje år och hölls som sagt i Wien detta år. EPIZONE å andra sidan har årliga möten. Årets ledord var Challenges in Veterinary Virology 2018 organisationen. OIE har upprättat en förteckning över epizootiska sjukdomar som kan ha stora inverkningar på ekonomin (A-för-teckningen). (3) Direktiv 92/119/EEG bör vara tillämpligt på alla de epizootiska sjukdomar som är upptagna i OIE:s A-förteckning, med undantag för dem för vilka särskilda bestämmelser redan har fastställts p

Zoonotiska sjukdomar är till exempel salmonella, cam-pylobacter och E.coli (EHEC/VTEC)4. Epizootilagen avser sådana sjukdomar som kan utgöra ett allvarligt hot mot människor och djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska risker för samhället.5 Epizootiska sjukdomar är till exempel mjältbrand, mul- och klövsjuka och få. Zoonoslagen (1999:658) gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas naturligt från djur till människa (zoonoser) och som inte är sådana epizootiska sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657). Av Jordbruksverkets föreskrifter om zoonotiska sjukdomar (SJVFS 1999:101) framgår att salmonella omfattas av zoonoslagen

° Exempel på epizootiska sjukdomar är mjältbrand, mul- och klövsjuka, svinpest och rabies. ° Åtgärder som kan vidtas är exempelvis avlivning, förbud mot förflyttningar och andra kontroll- och bekämpningsåtgärder Det innebär bland annat att de ska samverka och stödja Jordbruksverket i bekämpningen av epizootiska sjukdomar och salmonella hos lantbrukets djur. Länsstyrelsen utför revisioner av den kommunala livsmedelskontrollen och är delaktig i samordningen av kommunernas kontroll i länet

Epizootilag (1999:657) Svensk författningssamling 1999

Hudförändringar kan ses i samband med flera anmälningspliktiga, inklusive flera epizootiska, och zoonotiska sjukdomar. Förekomst Det är oklart hur vanligt hudsjukdomar är hos getter i Sverige men vissa, som löss och orf , kan förekomma ganska ofta This is the descriptio

En lista med vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga hittar du i Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga sjukdomar (SJVFS 2012:24) samt (SJVFS 2013:23). Du ska kontrollera djurens hälsa regelbundet för att upptäcka ökad dödlighet och om de är smittade med någon av de sjukdomar som finns uppräknade i bestämmelserna om djurhälsokrav för djur och djurprodukter från. särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen. Lag (2003:101). 16 § Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättningsberättigade uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller förlusten. Detsamma gäller om de SFS nr 1999:657 Departement/myndighet Näringsdepartementet RS L Utfärdad 1999-06-10 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:701 Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa (epizootiska sjukdomar). Med allmänfarliga sjukdomar avses i denna lag sådana sjukdomar som kan utgöra ett. Myndighetssamverkan kring utbrott av smitta. Flera myndigheter, förutom smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen (se respektive artikel), förväntas samarbeta kring smittskyddsfrågor med stöd av ett antal lagar som (förutom smittskyddslagen) beskriver hur smitta ska förebyggas och förhindras bland befolkning, i mat, mellan djur (Epizootilagen) och mellan djur och. 1 § Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa (epizootiska sjukdomar). Med allmänfarliga sjukdomar avses i denna lag sådana sjukdomar som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster för samhället

epizootiska sjukdomar - Uppslagsverk - NE

 1. (A-förteckningen). (3) Direktiv 92/119/EEG bör vara tillämpligt på alla deepizootiska sjukdomar som är upptagna i OIE:s Aförteckning, med undantag för dem för vilka särskildabestämmelser redan har fastställts på gemenskapsnivå
 2. Vilka sjukdomar som räknas dit regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter (1999:102) om epizootiska sjukdomar m.m. saknr K6 och de inkluderar bland flera andra de välkända mul- och klövsjuka, blåtunga, fågelinfluensa och afrikansk svinpest. En anledning till att lagstiftning finns kring dessa sjukdomar är att ge state
 3. imikrav på bekämpningsförberedande åtgärder som måste vara uppfyllda
 4. Endemiska och epizootiska virussjukdomar. De vanligaste virussjukdomarna hos svenska grisar (endemiska) Sjukdomen PMWS (post-weaning multi-systemic wasting syndrome) är en multifaktoriell sjukdom. En av förutsättningarna för att sjukdomen ska uppträda är att grisen är infekterad med grisens circovirus typ 2
 5. ha drabbats av smittsamma sjukdomar 46 11.4 Transport av avfall 47 11.5 Epizootiska och zoonotiska sjukdomar 48 11.6 Flygplatser och hamnar. 48 12. Övriga kostnader 49 12.1 Beredskapslager av vaccin 49 12.2 Övriga vaccinationskostnader 49 12.3 Länsveterinärer (länsstyrelser) 49 13. Slutsatser och sammanställning 5
 6. Pest anses som en allvarlig importerad sjukdom enligt kommissionens beslut 2000/96/EG av den 22 december 1999 (1 ) och är därför en av de sjukdomar som successivt skall omfattas av gemenskapens nätverk för övervakning av smittsamma sjukdomar enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/ 98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och.

Epizootiska sjukdomar lagen

Hudförändringar kan ses i samband med flera anmälningspliktiga, inklusive flera epizootiska, och zoonotiska sjukdomar. Förekomst. Det är oklart hur vanligt hudsjukdomar är hos nötkreatur i Sverige men vissa, som hasskador, löss och ringorm, kan vara ganska vanliga Förutom att söka uppnå det primära målet att bekämpa epizootiska sjukdomar, tog unionslagstiftaren också hänsyn till omständigheten att de omtvistade skyldigheterna skulle kunna medföra en mängd andra ekonomiska och icke ekonomiska fördelar för samhället, inom till exempel områdena för gårdsförvaltning, djuruppfödning, officiella kontroller och livsmedelssäkerhet. Såsom.

Translation for 'hail' in the free English-Swedish dictionary and many other Swedish translations SFS nr 1980:369 Departement/myndighet Jordbruksdepartementet Utfärdad 1980-05-29 Författningen har upphävts genom SFS 1999:657 Upphävd 1999-10-01 Ändring införd t.o.m. SFS 1995:1706 Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa (epizootiska sjukdomar). De epizootiska sjukdomarna.

Smittskydd Länsstyrelsen Uppsal

Statens jordbruksverks. författningssamling. Statens jordbruksverk. 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00. telefax: 036-19 05 46. ISSN 1102-0970. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverksStatens jordbruksverk Råd och anvisningar för smittrening och användande av desinfektionsmedel vid utbrott av epizootiska sjukdomar, SJV Metoder och tillvägagångssätt för att rengöra och desinficera fodersysem i svinbesättningar, SVA Desinfektionsmede under förutsättning translation in Swedish-English dictionary. sv Även om det står lagstiftaren fritt att när som helst göra sådana ändringar, som anses förenliga med allmänintresset, i tjänsteföreskrifternas bestämmelser och att anta föreskrifter som är mindre fördelaktiga för de berörda tjänstemännen, under förutsättning att de i förekommande fall föreskriver en. Lagar och förordningar. Utgångspunkten för sammanställningen är vilka lagar och förordningar som en blivande fiskodlare med avsikt att odla i öppna kassar, semislutna kassar, eller landbaserad odling i form av genomströmningssystem eller olika typer av RAS-system behöver känna till Vi använder cookies för att Prevent.se ska fungera bättre för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies

Regeringskansliets rättsdatabase

 1. Nationella referenslaboratorier för epizootiska sjukdomar som omfattas av denna revision (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA) och ett laboratorium som ansvarar för patologisk undersökning av inlämnade prover inom ramen för övervakningen av epizootiska sjukdomar. Anläggningar 1 En anläggning med svin och getter
 2. ister för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling samt
 3. epizootiska sjukdomar. 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och 17 §§ epizootilagen (1999:657 ) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Verket får också meddela föreskrifter om vilken myndighet som skall besluta enligt 5, 7 och 9 §§ lagen och vilken myndighet beslut enligt 4 § lagen skall underställas
 4. Den behandlar i stort följand: Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitt bland djur fråndjur till människa (Epizootiska sjukdomar) Den som har anledning misttänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård skall omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller annan veterinär
 5. endemiska sjukdomar. Web. Medicinsk informationssökning. Endemiska sjukdomar. Svenska. English Español Português Français epizootiska och endemiska sjukdomar samt kemiska risker. Utmärkande för vår forskning är en unik bredd och aktualitet. För den.
 6. Vilka sjukdomar som klassas som epizootier kan du hitta i Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar (K 6). Här hittar du broschyren om ansökan om ersättning. Kan du få ersättning under särskilda omständighete
 7. endemisk sjukdom översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Endemiska - epizootiska Vissa smittämnen kan infektera och orsaka sjukdom hos både djur och människor. Sådana sjukdomar kallas zoonotiska sjukdomar eller

Översyn av lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar m

Uppgifter från Statens Jordbruksverk, Epizootihandboken 2006 Kap 17 Skyddskläder och smittrening och dess bilaga Råd och anvisningar för smittrening och användande av desinfektionsmedel vid utbrott av epizootiska sjukdomar. Kalk - Ca(OH)2 (släckt kalk) Verkningsspektrum: bakterier i vegetativ form (ej alla mykobakterier), virus SVA har bland annat ansvar för att utreda smittsamma djursjukdomars - inklusive zoonosers - uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka till att förebygga och bekämpa dessa sjukdomar. Myndigheten ska också upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djursjukdomar och utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos djur Under (nästan) varje djurslag finns sedan en mängd olika sjukdomssidor uppdelade på endemiska (som vi har i landet), zoonotiska (som sprids mellan djur och människa), epizootiska (som vi inte har i landet) och övriga anmälningspliktiga sjukdomar samt även lite annan information. Till de endemiska sjukdomarna hör de flesta mastiter

Smittskydd Länsstyrelsen Stockhol

Vi arbetar med både zoonotiska, epizootiska och endemiska sjukdomar. Våra strategiska forskningsområden omfattar antimikrobiell resistens, sjukdomsberedskap, framtidens diagnostik, vilda djurs infektionssjukdomar och zoonotiska tarminfektioner ska främst rikta in verksamheten mot epizootiska och andra allvarliga infektionssjukdomar som innebär ett hot mot försörjningen av animaliska livsmedel, som medför förluster för animalieproduktion, drabbar sport- och sällskapsdjuren eller sjukdomar som är överförbara till människor, så kallade zoonoser. Samordnad verksamhe Högpatogener får ej importeras på detta tillstånd, t.ex. de listade i föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen, samt föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar

Återvinningscentraler - Pajala Kommu

skall vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar. 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och 17 §§ epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer beslutar enligt 4 a, 5, 7 och 9 §§ lagen Epizootiska sjukdomar är sådana som allvarligt riskerar att skada djurhälsan och som innebär stora kostnader för samhället. Tror ni att det kan vara den som har drabbat vildsvinen? - Nej, det tror vi inte i nuläget, säger Viveca Eriksson, länsveterinär vid länsstyrelsen i Halland, och förklarar att det prov som har skickats in kom tillbaka negativt

Endemiska sjukdomar: Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp.Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit Epizootiska sjukdomar 636.08969 (Ändring) Se-hänvisning från: Epizooti Överordnad term: Infektionssjukdomar hos djur Källa: NE 2016-10-06. anm: Tidigare Epizooti. Ändrat 2017-01-13. Funktionalanalys 515.7 (+SAO) Underordnad term: Ringar (matematik) Underordnad term: Topologisk algebr aquatic translation in Swedish-English dictionary. sv förplikta svaranden att utge ersättning för den skada om sökanden åsamkats genom antagandet av kommissionens förordning (EU) nr 944/2013 av den 2 oktober 2013 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och. till epizootiska sjukdomar (djurepidemier). Till farsoterna räknas förutom boskapspest exempelvis även qwarka (B., s. 333-335). Broocman ägnar ett långt stycke åt denna hästsjukdom med ett ålderdomligt namn som anknyter till orden för hals, strupe och strypa. Kvarka är känd sedan 300-talet och ha

 • Däckskifte pris.
 • Flygplanskrasch idag.
 • Sønsteby's radsport & werkstatt, am hulsberg 13, 28205 bremen.
 • Bly molekyl.
 • Verdi operas.
 • Nämn en dålig egenskap.
 • Evisitor visum australien.
 • I am i who am i.
 • Offentliga uppgifter privatpersoner.
 • Ord på två bokstäver som slutar på b.
 • Acapulco kriminalitet.
 • Öresundsbron stängd.
 • Wales facts.
 • Bafucin bakteriedödande.
 • Har sula att gå på.
 • Rama god.
 • Kalender 2027.
 • Tiger butik.
 • Ouija brett regeln.
 • Miles teller movies.
 • Röst sfi.
 • Mahjong titans.
 • Hawkeye filmer.
 • Jobba hemifrån skriva.
 • Klong khong restaurant.
 • Kennismakingsspelletjes groep 3.
 • Ostfriesischer hof horsten speisekarte.
 • Bo på bottenvåning.
 • Goretzka bayern.
 • Aktivitetsbaserade arbetsplatser i offentlig sektor.
 • Www elev stfk no.
 • Dr seuss quotes.
 • Reduction of permanganate.
 • Arbetsbrytare regler.
 • Zitty berlin.
 • Framkallande av fara för annan brb.
 • Stadt leipheim stellenangebote.
 • Falsk toscakaka långpanna.
 • Özz nujen statsminister dreamfilm.
 • Fotströmbrytare kjell.
 • Spf rabatter.