Home

Godsdeklaration farligt gods blankett

Dangerous Goods Declaration - Transportstyrelse

Farligt gods. Dangerous Goods Declaration. Dangerous Goods Declaration. Den här blanketten används av företag som ska skicka förpackat farligt gods till sjöss. Ladda ner blanketten Version 1. Utgiven 2012-11-22. PDF 2537 kB. Behandling av personuppgifter Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner. Andra transporthandlingar som kan vara aktuella är fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen, intyg om förarutbildning (ADR-intyg) och godkännandecertifikat för vissa fordon. Godsdeklaration Godsdeklaration vid transport på järnväg..... 49 Lastning, lossning och hantering Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport DHL Express tar emot farligt gods men med vissa begränsningar för de olika produkterna och tjänsterna, och endast enligt vissa villkor. Undvik risken att skada andra och undvik böter från myndigheter genom att säkerställa att din försändelse inte innehåller något odeklararerat eller otillåtet farligt material Godsdeklaration farligt gods/farligt avfall Antal och typ av förpackning Total nettovikt explosivämne2 Total bruttovikt Fyll i total nettovikt explosivämne, multiplicera med 50, fyll i poängsumman Transportkategori 1 = totalt kg x 50 = poäng Hämtningsdatum Underskrift.

Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration Kontrollera följande innan transporten påbörjas: Avsändare Mottagare UN-nummer Transportbenämning Etikettförlaga Förpackningsgrupp Tunnelrestriktionskod Miljöfarligt Antal och typ av kolli Totalmängden av farligt gods (volym eller vikt) Bruttovik Vid värdeberäknade mängder behöver det farliga godset inte vara förpackat i mindre förpackningar, utan det är den totala mängden farligt gods på transportenheten som bestämmer om värdeberäknad mängd kan tillämpas. Värdeberäknad mängd tillämpas endast i ADR-S Föreskriften om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2009:2), I blanketten finns även fält för deklaration av humanbiologiskt avfall. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL . Upplaga 2010-10-20 . Avsändare

BLANKETT. Godsdeklaration farligt gods, avfall. 2015-10-06. 02194-6. Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö. Åsa Paletun . Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig godsdeklaration farligt gods/ transportdokument farligt avfall enligt adr-s och rid-s/ enligt avfallsförordningen . miva - miljÖ och vatten i ÖrnskÖldsvik ab . postadress: box 385, 891 28 ÖrnskÖldsvik | besÖksadress: sjÖgatan 4a | organisationsnr: 556767-2695 | bankgiro: 350-760 att upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset ; att arkivera godsdeklaration i lastningar och lossningar av farligt gods ska finnas en säkerhetsrådgivare, som godkänts av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kravet omfattar också avsändaren! E-TJÄNSTER SJÄLVSERVICE. Alla E-tjänster och blanketter

Godsdeklaration för farligt avfall. Vid varje hämtning av stickande-skärande, läkemedelsavfall och biologiskt avfall ska även en godsdeklaration fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar. 1 exemplar behåller ni som kund för arkivering, och 2 kopior följer med godset vid hämtning Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport

Dokumentation - Transport av farligt gods & kemikaliehanterin

Hämtning, leverans, emballage och märkning. Innan hämtning eller leverans måste du boka en order hos vår kundservice. Farligt avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen och emballaget ska vara helt och funktionsdugligt Information, rutin och blankett finns på sidan Strålskydd. Om du lämnar farligt avfall eller farligt gods, ska du: skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, klass, ev. förpackningsgrupp, antal och typ av kolli, beräknad totalvikt, transportör och mottagare ska framgå Klassificering av farligt gods syftar till att identifiera och beskriva godset och dess farliga egenskaper. Själva klassificeringen ligger sedan till grund för den fortsatta hanteringen av det farliga godset. Avsändaren är ansvarig för att identifiera och klassificera farligt gods Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en transport. Vi på DB Schenker har lång erfarenhet av att transportera godkänt farligt gods. Vid dessa transporter följer vi de regelverk som finns

IATA DGD som avsä ndaren sj älv kan fylla i. Levereras i block om 50 ark Blanketter Blankett Godsdeklaration ADR-S (Smittförande avfall UN3291) Fakta Artikelnr 285692 Antal i förpackning: 50 st. Beskrivning. Västra Götalandsregionens godsdeklaration för farligt gods enligt ADR-S, UN 3291, smittförande avfall. Visa mer. Stäng. Logga in Användarnamn. Transport av farligt avfall/gods för återvinning eller bortskaffande enligt ADR/ADR- Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods. Reglerna för farligt gods (ADR) gäller parallellt med avfallsbestämmelserna i miljöbalken. Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter

GODSDEKLARATION (används vid transport av farligt gods som värdeberäknad mängd) UN nr Offi ciell transportbenämning Klass Mängd kg eller l Antal fl askor Köldmedie-typ 1001 Acetylen, löst 2, ADR 1978 Propan 2, ADR 1005 Ammoniak, vattenfri 2, ADR 1066 Kväve, komprimerad 2, AD (Farligt gods som värdeberäknad mängd).. 42 Exempel på godsdeklaration för tömd upprättar en godsdeklaration och införskaffar en 2 kg god-känd brandsläckare, så har man uppfyllt kravet för transport av farligt gods som värdeberäknad mängd, och kan på så vi Multimodal DGD som avsä ndaren sj älv kan fylla i. Levereras i block om 50 ark. OBS! Ej godk änd att anv ändas på flyg enligt IATA:s nuvarande regler

 1. ett unikt hjälpmedel, via Internet, för alla som berörs av transport av farligt gods. är en databas uppbyggd på de bestämmelser som gäller för transport av farligt gods på väg, sjö och på flyg
 2. Farligt gods är inte farligt! Just det, rätt hanterat är farligt gods inte farligare än vanligt gods. För att hantera det farliga godset rätt så krävs det att man har kunskap om de regler och krav som gäller för det eller de transportslag som man skall skicka godset med
 3. FM FG Godsdeklaration. Digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten. Meny och widget
 4. rib.msb.s

farligt gods på väg, ADR­S, och järnväg, RID­S. Informationen i denna broschyr baseras på följande utgåvor: ADR­S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2016:8, ISBN 978­91­7383­682­1 RID­S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifte Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egen-dom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Transport av farligt gods på vä Den som lämnar farliga avfall för transport (avsändaren) ska för varje transport upprätta ett transportdokument med uppgift om avsändare/lämnare (postadress, organisationsnummer, kommunkod) mottagare (postadress och organisationsnummer) avfallslag..

Nya regler för transport av farligt gods. Godsdeklarationer. Godsdeklarationer_med_Anvisningar_ändringar_17 Nov 2014. SPBI Lastplan. Ladda ner kostnadsfritt som PDF. Publikationer. Anvisningar, Rekommendationer & Regelverk. Allmänna skyddsregler vid depåer för petroleumprodukter FM FG Godsdeklaration är en app för Android som möjliggör digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten.Syftet är att enkelt kunna framställa godsdeklarationer som uppfyller kraven i SäkI Tp FG vid transport av materiel och utrustning, exempelvis ammunition och drivmedel.. På denna webbplats finns skriftliga instruktioner för hur du. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Den information som Stena Metall samlar in och lagrar under den normala användningen av Stena Metalls webbsidor används för att säkerställa funktionaliteten av webbsidorna, förbättra användarupplevelsen, integrera med sociala medier samt för att visa relevanta annonser som är anpassade efter dina intressen Godset ska vara varaktigt och tydligt märkt. Text ska vara minst 6 mm hög (minst 12 mm höjd för gods med nettovikt farlig gods över 30 kg eller 30 liter). Ytterförpackningar som innehåller primärkärl med ett flytande innehåll som överstiger 50 ml ska märkas med etikett med riktningspilar på två motstående sidor

Godsdeklaration för farligt gods (ADR/ADR‐S) Mottagare: KG Knutsson AB Varggatan 1 749 40 Enköping Avsändare: Ordernummer: Företag: Mottagningsadress: Postnummer och ort: Köldmedium: UN 3159, 1,1,1,2‐Tetrafluoretan (Köldmedium R 134A), 2, (C/E) Förklaring till ovanstående När ett kolli med godsdeklaration för farligt gods finns i en vagn märks också vagnen med en likadan gul lapp. Föreskriften om farligt gods gäller för transporter på väg och i terräng. [1] Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS - IFYLLES AV AVSÄNDARE Farligt gods ja nej Restprodukt krav i bestämmelser ADR-S för transporter av farligt gods på landsväg. De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om,. Transportdokument Farligt avfall/Farligt gods . Avfall med animaliska biprodukter - ABP. Biologisk behandling (t ex av livsmedelsavfall): Handelsdokument - ABP till Marieholm (pdf) För kategori 3-avfall. Gäller livsmedelsavfall med ABP, produktionsspill från livsmedelsproduktion och annat avfall med ABP som behandlas på anläggningen i. Blankett uppdaterad 130513 Kommunkod:: reagerar farligt med varandra CV13 Om ämne läckt ut i fordon eller container, skall utrymmet rengöras. Allt annat gods och föremål skall kontrolleras med avseende på kontaminering. CV25 Kollin ska stuvas så att de är lätt åtkomliga

DHL Farligt gods Svensk

Sida 1(1) MALL TRANSPORTDOKUMENT Ver 2.2 2013-02-11 Transportdokument för farligt avfall inom Sverige (enligt 60 § Avfallsförordningen 2011:927och NFS 2005:3 Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet Statens naturvårdsverks föreskrifter om transportdokument för transport av farligt avfall. 2004-02-02: NFS 2003:25 - Ändring. Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SNFS 1997:4) om transportdokument för transport av farligt avfall. 2004-02-01 SNFS. FARLIGT AVFALL Farligt Gods Avsändarintyg (Används vid transport av farligt avfall) UN nr Officiell transportbenämning Klass Klassificeringskod PG Faro nr Mängd kg Antal kolli Köldmedietyp EWC kod 1028 Diklordifluormetan ( köldmedium R12 ) 2 2A 20 R12 14 06 01 1018 Klordifluormetan ( köldmedium R22 ) 2 2A 20 R22 14 06 01 1973 Klordifluormetan / klorpentafluoretan blandning (köldmedium.

Godsdeklaration farligt gods, avfal

1 Checklista Godsdeklaration Den totala mängden farligt gods (som volym, Vid transport som följs eller föregås av sjö- eller flygtransport får godset behandlas enligt dessa regler om det i godsdeklarationen finns inskrivet Transport enligt 1.1.4.2 • Blanketten Godsdeklaration Farligt gods skall ifylld medfölja fyllt kärl som kan lämnas på hälsocentralernas uppsamlingsplats eller vid Östersunds sjukhus källsorteringsstation (vid höga skorstenen Köpmangatan). Avsändaren skall behålla en kopia av Godsdeklarationen Godsdeklaration farligt gods . 3. Instruktioner och exempel . Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel farligt gods transport e-ras utöver begränsad mängd, blankett 2 Se punkt 3.1 och 3.6) 3.10 . Utförs skyltning och information i samban Gods som är förpackat i tillräckligt små mängder kan transporteras som begränsad mängd. Givetvis gäller detta enbart under förutsättning att man inte samtidigt transporterar annat farligt gods som ej kan betraktas som begränsad mängd. Dokumentation. Godsdeklaration för begränsad mängd krävs endast vid transport till sjöss Det farliga avfallet får endast lämnas till en mot-tagare med tillstånd att ta emot farligt avfall från verksamhetsutövare. Anmälningsblanketter hittar ni på Länsstyrelsens webbplats, www.o.lst.se, (klicka på Blanketter, välj Miljöskydd och därefter Avfallsfrågor) eller kan beställas på telefon 031-60 50 00. Farligt gods

Transport av farligt avfall - Strömsta

Godsdeklaration för farligt avfall - MediCarrier A

Farligt gods - Myndigheten för samhällsskydd och

Hämtning, leverans, emballage och märkning fortum

- Godsdeklaration: Uppgifter i godsdeklarationen - Avsändare (namn och adress) - Mottagare (namn och adress) - Antal och typ av kolli - Mängd farligt gods - Godsbeskrivning: UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II, (D/E) Se säkerhetsdatablad, avsnitt 2 Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på utformning och innehåll i de transportdokument som vi kommer i kontakt med vid transport av farligt gods. Vi ger ett antal detaljerade exempel på hur vi fyller i dokumenten, både för standard- såväl som specialsändningar

Farligt avfall och farligt gods - umu

Farligt avfall är eller innehåller komponenter som är explosiva, brandfarliga, oxiderande, smittförande, frätande eller irriterande, farliga eller giftiga för människor och miljö. Farligt avfall kräver därför särskild hantering, varför det är ditt ansvar att hålla utrustning för släckning samt förebygga, hindra och begränsa skador av brand och kemikalier Farligt Gods Webb ger dig information och kunskap om över 900 farliga ämnen. Ämnena finns beskrivna med information om vilken skyddsutrustning som krävs för att hantera ämnet, vad som är största risken med ämnet, miljöfara, hälsofara, brandfara samt nödvändig märkning ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS Enligt ADR-S och RID-S För att ta redan på värdet, använd ADR kapitel 3.2, Tabell A, kolumn 15 för respektive UN nr. Trp kat 1= Mängd x 50 Trp kat 2= Mängd x 3 Trp kat 1= Mängd x 1. Author: Johan Created Date: 20110525132649Z. Vad händer sen? Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag. Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster

Klassificering - Transport av farligt gods

Ifylld blankett mejlas, postas eller lämnas till polisen i ditt län, om inte annat framgår av blanketten. Polisens adresser. Blanketterna i listan på den här sidan kan du fylla i på skärmen. Vill du hellre skriva ut blanketten och fylla i den för hand finns en sida med utskrivningsbara blanketter. Utskrivningsbara blankette farligt avfall mellan sina egna anläggningar i Sverige (samma juridiska person) utan att upprätta transportdokument, eftersom avfallet inte byter innehavare. Dock kan tillstånd eller anmälan krävas för dessa transporter enligt 36 eller 42 §§. Title: Vägledning_ 60§A

Farligt gods DB Schenke

ningen (SFS 2011:927) som farligt avfall, LOW-kod 18 01 03* eller 18 02 02*. UN 3291 Avfall Smittförande avfall, ospecifice-rat, n.o.s., eller (Bio)Medicinskt avfall, n.o.s. eller Föreskriftsenligt Medicinskt avfall, n.o.s., 6.2, II (stryk det som inte stämmer) Avfall från behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor Vem utfärdar en godsdeklaration? Transportören. Avsändaren. Mottagaren. Vem skall tillhandahålla skriftliga instruktioner (transportkortet) till chauffören? Transportören. Avsändaren. Mottagaren. Information. Farligt Gods Skolan Safepac AB . Postbox 2026. 65002 Karlstad. Kontakta oss. kontakt(at)safepac.se 010- 166 10 9 ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Farligt gods till återvinning eller bortskaffning Förpackningen ska märkas med UN-nummer, etikett 9 och fisken & trädet Hämtdatum: Om värdet överstiger 1000 så är det en.

Blankett IATA DGD Farligt gods DGM Swede

För farligt gods: Godsdeklaration (se normalvillkor) Eventuella tillval som kan avropas enligt avtalet; Särskilda transportinstruktioner (tex. specialtransportsnummer) Ytterligare varubeskrivning (tex. EWC-kod vid transport av farligt avfall) För ytterligare information klicka här för att komma till våra normalvillko Vem kan få en god man. Överförmyndare. Ny i Sverige. Kort om Strömstad. Kommunen hjälper dig. Stöd och hjälp. Blankett. Mall för transportdokumentet för farligt avfall. Blankett. SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning. Till tjänst Lundstams erbjuder kunderna ADR-godkända behållare och kan på kundernas begäran märka upp godset enligt gällande bestämmelser. Ett flertal fraktioner av farligt avfall klassas som farligt gods vid transport på väg. Om ni är osäkra på hur ni skall hantera farligt gods kan ni kontakta er egen säkerhetsrådgivare eller Lundstams Avsändare av farligt gods, i det här fallet Litiumbatterier, har ett stort ansvar och skyldighet för att göra transporten säker. Enligt ADR (vägtransportregler för farligt gods) är avsändare: Ett företag som avsänder farligt gods för egen eller annans räkning. Om en transport utförs i enlighet med et FARLIGT GODS/AVFALL Enligt ADR/ADR-S ----- LYCKSELE AVFALL & VATTEN AB 921 81 LYCKSELE Upplysningar avfallsansvarig 0950-167 52 Avfallsanläggning 0950-167 16 Kundtjänst LAVAB fakturor 0950-167 20 Hemsida www.lavab.nu Avsändare Mottagare Lycksele Avfall och.

Blankett Godsdeklaration ADR-S - OneMe

- ADR IMO Farligt godsdeklaration (färg röd) - ADR MMO Farligt gods (färg röd) - Frachtbrief HGB §§407 ff Mashpaper - Bilaga VII / Bilaga 7 - Handelsdokument / Handelsdokument - Viktdocka för väghållningsanläggningar - Kostnadsformulär för användning på vägen - Försäljningsfakturor - Logistikguiden: Skapa din egen logistikproces Prioritering af farligt gods i klasse 1 Side 24 Er ikke omfattet 33 Begrænsninger i mængder af farligt gods, der må Side 26 Side 25 Er ikke omfattet transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2 34 Miljøfarlige stoffer Side 31 Side 30 Side 31 3 Totalt uppkom 2,4 miljoner ton farligt avfall år 2016 varav 0,4 miljoner ton kom från hushållen. De största mängderna farliga avfall består av jordmassor, kemiskt avfall, uttjänta fordon, träavfall, mineralavfall från avfallsbehandling, kasserad utrustning, oljeavfall och blandat bygg- och rivningsavfall (Avfall i Sverige 2014, rapport 6272)

Vid transport av farligt gods som sker med flyg eller båt krävs det ofta ett 24-hour emergency telephone number. Med detta menas att på en godsdeklaration, Shipper´s Declaration (fly) och Multimodal Dangerous Goods Form (sjö) skall detta anges Mottagning av farligt gods Det farliga gods som tas emot vid universitetets godsmottagningar är i princip endast styckegods, som ofta levereras som paket i mindre förpackningar. 3 MSBFS 2016:8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, kap 1.4 Vid transport av farligt gods skall det transporterade godset följas av en Godsdeklaration och Transportkort. Detta gäller både fyllda gasflaskor och tömda som skall i retur. Godsdeklarationsblanketter och transportkort finns att få på AGA Gas försäljningsställen. Du kan också ladda ner dem nedan Farligt gods - ett lätthanterligt uppslagsverk Över 900 ämnen finns beskrivna i våra Farligt godspärmar med information om vilken skyddsutrustning som krävs för att hantera ämnet, vad som är största risken med ämnet, miljöfaror, hälsofaror, brandfara samt nödvändig märkning

 • Klipsch rp 280fa.
 • Gymnasieantagningen linköping.
 • Kol and davina.
 • Karlsonhus.
 • Romeo and juliet full movie 2013.
 • Nackdelar med naturgas.
 • Talas i iran korsord.
 • Byggnadsnämnden årjäng.
 • Världens fulaste kvinna.
 • Harry potter 1 film wiki.
 • E cigg farligt.
 • Biergarten hamburg stadtpark.
 • Axialfläkt jula.
 • Trondheim rocks dagspass.
 • Nevs logo.
 • Pannloben stress.
 • Asus smart klocka.
 • Animierte geburtstagskarten whatsapp.
 • Sakargument definition.
 • Gps ipad navigation.
 • På församlingen skriven.
 • Garcinia total diet.
 • Pts testa lösenord.
 • Hur får man nån att sluta dricka.
 • Big game fiske kroatien.
 • Norska båtmodeller.
 • Yamswurzel testosteron.
 • Redman discography.
 • Südkurier villingen traueranzeigen.
 • Kattskrämma inomhus.
 • Unga prinsar.
 • Julio cesar chavez y sus mujeres.
 • Arduino nano pinout.
 • Hörbutiken.
 • Gta 4 koder xbox 360.
 • Grönsaksskärare bäst i test.
 • Saroten mot sömnbesvär.
 • Näringslära kurs.
 • Piroggen mit quarkfüllung rezept.
 • Katy perry appetit.
 • Vapenhandlare örebro.