Home

Sfs 2014:1075

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

 1. Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 2 § Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som 1. i små mängder behövs enbart för a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen
 2. SFS 2014:1075 i lydelse enligt SFS 2020:24. Ikraft 2014-10-15 Upphäver Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2020-02-05 Övrigt Rättelseblad 2014:1078 har iakttagits. Regeringen.
 3. Ändrad: t.o.m. SFS 2017:168 Upphävd: 2019-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1463 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 1 § Syftet.

SFS-nummer · 2014:1075 · Visa fulltext Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Departement: Miljö- och energidepartementet Ikraft: 2014-10-15 överg.best. Förarbeten: direktiv 2012/19/EU Ändring, SFS 2014:1078. Rubrik: Förordning (2014. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten

14 § För en överträdelse av 62 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:26) SFS 2014:1075 4§ Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för transport samt återvin-ning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen har lämnats till någon som enligt förordningen har skyl All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). Se även vägledningen om producentansvar för batterier. Vem är producent? Producent är du som antinge

SFS 2014:1078 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustnin SFS-nummer. 2018:1468. Publicerad. 2018-07-10. Ladda ner. Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (pdf 428 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) 2 SFS 2014:1078 2. bildskärmar: bildskärmar, tv-apparater, LCD-fotoramar, monitorer, bär- bara datorer och annan elutrustning som har en bildskärm vars yta är större än 100 kvadratcentimeter, 3. lampor: raka lysrör, lågenergilampor, lysrörslampor, LED-lampor, låg- trycksnatriumlampor samt högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampo

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper

 1. övg. best. SFS 2014:1075 3 p, 2 § 1 st 2 p, 2 § 1 st 7 p, övg. best. SFS 2014:1075 2 p Producentansvar för rapportering 62 § En producent ska senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket den mängd elutrustning som producenten eller producentrepresentantens huvudman har gjort tillgänglig på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret
 2. övg. best. SFS 2014:1075 3 p, 2 § 1 st 7 p, 2 § 1 st 2 p, övg. best. SFS 2014:1075 2 p Producentansvar för rapportering 62 § En producent ska senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket den mängd elutrustning som producenten eller producentrepresentantens huvudman har gjort tillgänglig på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret
 3. 1 § 2 st 10 p, 22 §, övg. best. SFS 2011:927 2 p; 3 § Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; 22.
 4. SFS 2018:1463 i lydelse enligt SFS 2018:1471. Ikraft 2019-01-01 Upphäver Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämta
 5. SFS 2014 i lydelse enligt SFS 2014:1078 Upphäver Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad Övrigt Rättelseblad 2014:1078 har iakttagits
 6. SFS 2000:208 i lydelse enligt SFS 2016:800. Ikraft 2001-07-01 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-08-19. 1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att ta hand om avfall som utgörs.
 7. SFS 2014:1075 i lydelse enligt SFS 2016:815 Ikraft 2014-10-15 Upphäver Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad Övrigt Rättelseblad 2014:1078 har iakttagits

Regeringskansliets rättsdatabase

SFS 2019:1085 Publicerad den 3 december 2019. 2 a) en komplementbyggnad, SFS 2019:1085 b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 3 kap. 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 7 kap. 1, 3 och 5-11 §§ och 13 kap. 1 § plan- och bygglage 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2011:927) dels att 1, 4, 25, 48, 59 och 78 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fjorton nya paragrafer, 6 a, 6 b, 24 a-24 d, 54 a, 59 a, 70 a-70 d, 76 a och 76 b §§, och närmast före 24 a. Läkemedel SFS 2009:1031 Företag lämnar förpackningar och elafall som omfattas av producentansvar på återvinningscentralerna. Kontakta privata avfallsentreprenörer för att beställa hämtning av utsorterade förpackningar direkt vid fastigheten, till exempel hos företag eller i miljöhus vid flerfamiljshus All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). Se även vägledningen om producentansvar för elutrustning. Vem är producent

Sverige har implementerat WEEE Direktivet genom producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075). Producentansvar är ett politiskt styrmedel som syftar till att integrera de miljökostnader som uppstår under en produkts livscykel i priset på produkten om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Utfärdad den 30 januari 2020 Regeringen föreskriver1 att 7, 8, 24, 57 och 64 §§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse. 7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustnin 2014:1075. Tryckt format (PDF) Departement Miljö- och energidepartementet Förarbeten direktiv 2012/19/EU Ikraft 2014-10-15 SFS-nummer 2014:1075 Övergångsbestämmelse. 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014. 2 Butiksinsamling är en del av producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075) och är ett sätt att öka insamlingen av uttjänt elektronik. Butiker som säljer konsumentelutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren SFS 2018:1463 Förordningen om returpapper; SFS 2018:1462 Förordningen om producentansvar för förpackningar ; SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser; SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning; SFS 2013:319 Förordning om utvinningsavfall; SFS 2013:253 Förordning om förbränning av avfall; SFS 2011:927 Avfallsförordning; SFS 2009:1031 Förordning om.

Butiksinsamling är en del av producentansvarsförordningen (SFS 2014:1075) och är ett sätt att öka insamlingen av uttjänt elektronik. Reglerna började gälla den 1 oktober 2015 och omfattar butiksinnehavare med elutrustning i sortimentet Läkemedel SFS 2009:1031 Företag lämnar förpackningar och elavfall som omfattas av producentansvar på återvinningsstationer. Kontakta privata avfallsentreprenörer för att beställa hämtning av utsorterade förpackningar direkt vid fastigheten, till exempel hos företag eller i miljöhus vid flerfamiljshus

Start - Recipo

SFS 2014:1074 Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper 5 § innehåller krav på att returpapper ska sorteras ut från annat avfall. All verksamhet berörs av kravet. SFS 2014:1075 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning t.o.m. SFS 2015:28 Förordningen innebär krav på att elektriska och elektroniska. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 26 av 82 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:24). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Ansökan om godkännande av insamlingssystem enligt förordning SFS (2014:1075) Enligt 15 och 45§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning krävs tillstånd för den som vill bedriva yrkesmässig insamling av konsumentelavfall. Tillståndet utfärdas av Naturvårdsverket för viss tid, därefte förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar (SFS 2018:1465) avfallsförordningen (2011:927) (SFS 2018:1466) förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter (SFS 2018:1467) förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (SFS 2018:1468) förordningen (2016:1041) om plastbärkassar (SFS 2018:1469

Avfallsansvar enligt SFS 2014:1075. Telefon/webbdiskussion. Svensk Ventilation behöver gemensamt tolka hur ventilationsaggregat berörs av den relativt nya Förordningen SFS 2014:1075 (ersätter SFS 2005:209) om producentansvar för elutrustning, om märkning, registrering och avfallsinsamling (baserat på WEEE-direktivet 2012/19/EU) Ändring införd. t.o.m. SFS 2020:24. Övrigt. Rättelseblad 2014:1078 har iakttagits. Länk. Länk till registe SFS nr: 2014:1075 Departement/ myndighet: Miljö- och energidepartementet Rubrik: Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Utfärdad: 2014-08-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:563 Övrigt: Rättelseblad 2014:1078 har iakttagits. Regeringen föreskriver följande. 1 § Denna förordning syftar till at The Swedish Ordinance (2014:1075) on producer responsibility for electrical and electronic equipment (EEE), which entered into force in October 2014, is the Swedish implementation of the WEEE-directive. WEEE is short form waste electrical and electronic equipment. The scope of the producer responsibility changed in 2018

Ansökan om godkännande av insamlingssystem enligt förordning SFS (2014:1075) (pdf 30 kB) Insamlingssystem. El-Kretsen samlar främst in elavfall via kommunala återvinningscentraler och återvinningsstationer. Recipo sköter sin insamling av elavfall via vissa av sina medlemmars butiker SFS 2014:1075 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning t.o.m. SFS 2016:815 Förordningen innebär krav på att elektriska och elektroniska produkter ska sorteras ut från övrigt avfall. Personer/verksamhet som hanterar uttjänt elektronik berörs av kravet Klassificering/sortering Tonerkassetter/färgpatroner innehåller huvudsakligen plast, tonerpulver och vissa detaljer i metall. De tonerkassetter som är.

Förordning (2014:1073) om producentansvar för

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Svensk

Vi följer förordning (SFS 2014:1075 och SFS 2008:834) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-retur återvinningsstation inom Sveriges gränser eller vid vårt kontor. Integritetspolicy. För vår Integritetspolicy, se här! Vår besöks- och leveransadress är: Faleco A Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; Regeringen föreskriver 1 i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. dels att 20, 21 och 25-28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla,. dels att nuvarande 19 § ska betecknas 21 §,. dels att nuvarande bilaga 2 ska betecknas bilagan,. För en överträdelse av 56 § första stycket 4 och 5 förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. SFS 2015:2 (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance

Vägledning om producentansvaret för elutrustning

(SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance. CEFCAE EEE 20 CERTIFIKAT PRODUKTER 19 Funktionsverket A Ändring: SFS 2018:1941 2018:1464 Ändrar: nya 7 kap. 8 h, 8 i, 8 j, 8 k §§ Kommentar: Hänvisningar till de nya producentansvar förordningarna. Ikraft: 2019-01-01 Ändring: SFS 2018:1464 2019-01-05 SFS 2014:1075 Producentansvar om elutrustning - Förordning Ersätter SFS 2005:209 (fr. 2014-10-15) Denna förordning syftar till att 1 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustningRegeringen föreskriver att 5 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydels SFS 2002:956 Förordning om frivillig miljöled-ning och miljörevision 1 september 2014 - SFS 2005:209 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 15 oktober 2014 SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2006:1273 Förordning om producentansvar för förpackningar 1 november 2014 SFS.

SFS 2014:1078 Förordning om ändring i förordningen (2014

sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2020:24 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. sfs 2014 sfs 2014:2014:570 t.o.m. SFS 2019:1101 Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. sfs. SFS 2014:1075 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning t.o.m. SFS 2015:563 Förordningen innebär krav på att elektriska och elektroniska produkter ska sorteras ut från övrigt avfall. Personer/verksamhet som hanterar uttjänt elektronik berörs av kravet

Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om

Förordningen (2014:1078) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Nya regler för elutrustning träder i kraft 15 oktober genom den nya WEEE-förordningen SFS 2014:1075. Läs mer. Nya regler för elutrustning träder i kraft 15 oktober genom den nya WEEE-förordningen SFS 2014:1075. Butiker som säljer elutrustning Från och med 1 oktober 2015 kan konsumenter lämna in smått elavfall till butiker med en säljyta för just elutrustning på minst 400 m2 Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordning SFS 2014:1075 samt förordningen om producentansvar för batterier SFS 2008:834 samarbetar vi med Elkretsen AB. Dina använda produkter kan lämnas vid närmsta återvinningsstation eller insamlingsplats

Avfallsförordning (2011:927) Lagen

 1. SAM Nordic undertakes the producer responsibility of batteries, electronic equipment and certain radioactive sources in accordance with the Swedish Ordinance SFS 2014:1075, SFS 2018:506 and SFS 2008:834. Download Proof of registration, Swedish Environmental Protection Agenc
 2. Malux är certifierad av El-Kretsen och arbetar enligt förordningen om producentansvar för elutrustning, SFS 2014:1075, samt förordningen om producentansvar för batterier, SFS 2008:834. Repa Malux Sweden AB är ansluten till REPA som ansvarar för ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar
 3. erade, och inte innehåller farliga komponenter
 4. Swedish Ordinance (SFS 2014:1073) on producer responsibility for packaging Swedish Ordinance (SFS 2014:1075) on producer responsibility for electrical and electronic equipment. Swedish Ordinance (SFS 2018:506) on radiation protection Swedish Ordinance (SFS 2008:834) on producer responsibility for batteries
 5. Butiksinsamling är en del av producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075) och är ett sätt att öka insamlingen av uttjänt elektronik. Reglerna började gälla den 1 oktober 2015 och omfattar butiksinnehavare med elutrustning i sortimentet
 6. Grundläggande lagar och förordningar SFS 1998:808 Miljöbalken (speciellt 15 kap Avfall och producentansvar) SFS 2011:927 Avfallsförordning SFS 1999:673 Lag om skatt på avfall SFS 1999:1218 Förordning om skatt på avfall SFS 2010:900 Plan- och bygglag SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen Regler om arbetsmiljö AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan och.

Collection from shops is part of the Ordinance on Producer Responsibility for Electrical and Electronic Equipment (Swedish Code of Statutes - SFS 2014:1075) and a way of increasing the collection of end-of-life electrical and electronic products SFS 2015:27 Naturvårdsverket får, i fråga om återvinning och bortskaffande av elavfall som avses i förordningen om producentansvar för elutrustning, meddela de föreskrifter som behövs till följd av bilaga VII till direktiv 2012/19/EU. 28 § Elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar fö Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1075 Upphävd: 2014-10-15 1 § Syftet med denna förordning är att elektriska och elektroniska produkter skall utformas och framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs och, i fråga om det avfall som ändå.

• Förordningen (SFS 2014:1075) om producentansvar för elutrustning • Förordningen (SFS 2009:1031) om producentansvar för läkemedel • Förordningen (SFS 2000:208) om vissa belysningsarmaturer • Förordningen (SFS 2008:834) om producentansvar för batterier • Förordningen (SFS 2007:185) om producentansvar för bila ÅI föreslår att förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) kompletteras med samma undantag vad gäller tillstånd för insamling från verksamheter som i förordningarna för förpackningar och returpapper (SFS 2014:1073 respektive SFS 2014:1074). Insamlingssyste

Förordning (2018:1463) om producentansvar för - lagen

De nya reglerna gäller alla butiker som säljer elprodukter, oavsett om du är importör, producent eller ren distributör. Detta är en följd av att förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats (SFS 2014:1075).. Svensk Handel har under de senaste åren arbetat med frågan tillsammans med representanter från medlemsföretagen, för att diskutera hur man praktiskt kan. SFS 2014:1075 om producentansvar för elutrustning, förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, samt NFS 2005:10 om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. Allt el-avfall betraktas som FA tills man kunnat visa annat

sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2020:24 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. sfs 2020:2020:114 t.o.m. SFS 2020:162 Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. sfs 1988:1988:31 t. SFS-nummer: 2014:1075 /Rubriken upphör att gälla U:2020-09-01/ Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020-09-01/ Lag (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

SFS-nummer: 2014:1312 Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015 SFS-nummer: 2014:1308 Förordning (2014:1108) om. CERTIFIKAT 2016 Vi är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075).Comex återtar och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1480; Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1075; Förordning (2006:331) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:85

Svenska förordningen (SFS 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är gällande sedan 15 oktober 2014. Syftet är att förebygga uppkomsten av avfall och få en gemensam strategi för omhändertagandet av uttjänta el- och elektronikprodukter. Elpress uppfyller WEEE - direktivet Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter upphävdes 2014-10-15 genom SFS 2014:1075. Filtrera. Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar

förordning SFS (2014:1075). El-Kretsen delar Promemorians slutsats att de föreslagna ändringarna i allt väsentligt innebär förtydligande regleringar av hur reglerna redan tillämpas. Vi ser inga problem eller utmaningar med att praktiskt implementera Promemorians förslag Producentansvar, elutrustning (SFS 2014:1075) WEEE-direktivet (2012/19/EG) (omarbetat) • Syftet är att undvika att farliga ämnen hamnar på fel ställe • De som tillverkar eller importerar elutrustning till Sverige har ansvar för insamling och omhändertagande. • De ska se till att det finns insamling i alla kommune

Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor

SFS 2015:28 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustnin Til WEEE BAT er den korte form for batterier og akkumulatorer, og vedrører lovgivningen om producentansvar for bærbare batterier, bilbatterier, industribatterier Collection from shops is part of the Ordinance on Producer Responsibility for Electrical and Electronic Equipment (Swedish Code of Statutes - SFS 2014:1075) and a way of increasing the collection of end-of-life electrical and. By our membership of El-Kretsen i Sverige AB we fulfil the decree of producer responisibility for electrical and electronic equipment ()SFS 2014:1075. Comex Electronics AB takes back and guarantees recycling of exchanged equipment when it has reached end of life Vi uppfyller kraven i Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) genom att vara anslutna till El-Kretsen. El-Kretsen ombesörjer även systemet för batterier enligt Förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834)

Leverantören ska hantera avfall enligt förordning 2014:1075 om producentansvar för elutrustning samt enligt NFS 2005:10 om yrkesmässig behandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. English The supplier shall handle electric and electronic waste according to Regulation SFS 2014:1075 o (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance. 2020. CERTIFIKAT. PRODUKTER

Svensk författningssamlin

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösank-tionsavgift betalas med 10 000 kronor. 14 § För en överträdelse av 62 § förordningen (2014:1075) om producent-ansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in. (SFS 2014:1075). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance. 2020. CERTIFIKAT. PRODUKTER. CERTIFICATE. WEEE. PrismaTibro A

Producentansvar - Vaxjo

(2011/65/EU) as well as Regulation SFS 2012:861 on dangerous substances in electric and electronic equipment. Till kravställaren (röd text tas ur anbudsförfrågan): Kravet 1.1 kan ej ställas på utrustning som omfattas av undantagen från RoHS. Se nedan för information om lagar (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance. 2020CERTIFIKAT PRODUKTER CERTIFICATE WEEE Matting A Under regulation SFS 2014:1075 and the regulation on producer responsibility for batteries SFS 2008:834, we cooperate with Elkretsen AB in respect of producer responsibility for electric and electronic products. Your used products can be left at the nearest recycling centre or collection point Det så kallade WEEE-direktivet är ett regelverk för producentansvar på elutrustning som infördes av Europaparlamentet - och Sverige har implementerat WEEE-direktivet genom producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075)

Vi följer förordning (SFS 2014:1075 och SFS 2008:834) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-retur återvinningsstationer inom Sveriges gränser. Force Majeur De nya reglerna kring elavfall ingår i WEEE-förordningen SFS 2014:1075. I dessa gäller bland annat att alla el- och elektronikbutiker med en butiksyta på 400 kvardratmeter eller mer måste ta emot uttjänt småelektronik SFS nr 2014:1079 Departement/myndighet Kulturdepartementet Utfärdad 2014-09-11 Uppgifter 1 § Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum. 2 § Statens. SFS 2015:134 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förord- (2014:1075) om producentansvar för elutrustning samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produk-ter,. (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance. CEFCAE. EEE. 20. CERTIFIKAT. PRODUKTER 19. Aptus Elektronik A

Video: Vägledning om producentansvaret för batterier

Producentansvar - Recipo

(SFS 2014:1075). El-Kretsen is the business sectors service company for the collection and recycling of electrical and electronic products, and guaranties that the collected and treated electrical and electronic products are recycled correctly according to the ordinance. CERTIFIKAT 201 Miljöbalk SFS 1998:80 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 20, 21 och 25-28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 19 § ska betecknas 21 ningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje kalen-derår betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet. 8f§ En producent eller producentrepresentant som har skyldigheter enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varj

SFS 1977:994 Förordning om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m... 55 SFS 1985:997 Förordning SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning.. 657 SFS 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 5. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av för-ordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, 6. uppgiftskravet i 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar, 7. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är.

 • Ouija brett regeln.
 • Vad heter mästerkatten i stövlar på engelska.
 • Lirik lagu tunggu aku pulang kangen band.
 • Helena seger yrke.
 • Minions bob.
 • Matematik b komvux.
 • Smash 64 ness.
 • Prick till prick jul.
 • Mattvaruhuset malmö.
 • Avg free mac.
 • Enstaka kurser.
 • Lexbase konto gratis.
 • I manegen med glenn killing musik.
 • Norwegian wifi login.
 • Only kläder umeå.
 • Auer witte thiel flirt fever.
 • Trådning östermalm.
 • Fredrik timell ebon thunelius.
 • Tu bs maschinenbau forum.
 • Versteigerung oldenburg polizei.
 • Olika ram minnen i samma dator.
 • Kamerafilter canon.
 • Kiel outlet.
 • Sakargument definition.
 • Trassel svenska.
 • Monitor vs merrimack facts.
 • Andaman thailand.
 • Bedömningsmatris teknik 7 9.
 • Täcke 150x240.
 • Japansk mat recept.
 • Vad har glas för tankar om drömmars betydelse.
 • Fixed gear delar.
 • Vad händer med skelettet när man tränar.
 • Luftpump xxl.
 • Hojx 2018.
 • Wight game of thrones wiki.
 • Robert 1 av normandie.
 • Ecolabel sweden.
 • Innehållsförteckning google docs.
 • Utvecklingsfas 14 månader.
 • Refloglas preise.