Home

Reell kompetens uppsala universitet

Reell kompetens och validering Reell kompetens och validering . Vad är reell kompetens? Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskola vid sidan av formell behörighet genom betyg Reell kompetens. Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier Reell kompetens. Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Läs mer om så kallad reell kompetens. Om du är tveksam i fråga om din behörighet, kontakta gärna studievägledarna på Enheten för studie- och karriärvägledning. Urva Reell kompetens är ett sätt att validera dina färdigheter om du saknar hela eller delar av den formella behörigheten. En validering innebär att bedöma kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som universitetet och den sökta utbildningen ställer

Sedan hösten 2016 arbetar Göteborgs universitet med att utveckla en universitetsgemensam modell för validering och bedömning av reell kompetens. Detta i nära samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR) och övriga lärosäten i landet. På den här sidan kommer vi att informera om universitetets arbete med validering och utvecklingen av den nya universitetsgemensamma modellen Tänk på att en prövning av reell kompetens görs lokalt, därför är det viktigt att du kontrollerar och följer de instruktioner som gäller på just den högskola eller det universitet du vill söka till. Läs mer om hur du ansöker om reell kompetens vid Lunds universitet. Grundläggande behörighet genom reell kompetens

Reell kompetens och validering - Uppsala universitet

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning osv Behörig genom reell kompetens kan du bli om dina tidigare erfarenheter har gett dig tillräckliga kunskaper för att klara den utbildning du vill gå. Det kan till exempel vara att du jobbat, varit engagerad inom föreningsliv, bott utanför Sverige eller läst andra typer av kurser som inte ger behörighet till högskola Högskolan eller universitetet kan bedöma eller validera din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning. Möjligheten att ansöka om bedömning eller validering av reell kompetens är till för dig som helt eller delvis saknar formella meriter för att vara behörig till högskolan, men som har de kunskaper och erfarenheter som krävs för. Det är universitetet eller högskolan som svarar på frågor om reell kompetens. Eftersom de arbetar olika med bedömning av reell kompetens är det bra att kolla med den högskola som du är intresserad av vad de kräver för att din ansökan ska vara komplett. Mer information hittar du på universitetens och högskolornas webbplatser

Din ansökan ska vara Antagningsavdelningen vid Lunds universitet tillhanda senast sista anmälningsdag. Skicka in en så komplett ansökan som möjligt. Bedömningen om din behörighet genom reell kompetens görs utifrån de handlingar som inkommit i tid. En ansökan om reell kompetens behandlas inte om den inkommer efter sista anmälningsdag Reell kompetens - Linköpings universitet - liu . Reell kompetens för men har kunskaper motsvarande en gymnasiekurs kan man i de flesta fall genomgå s k särskild prövning i ämnet och få ett formellt. Utöver din möjlighet att alltid få din reella kompetens prövad, tillämpar högskolor och universitet ett Reell kompetens UPPSALA UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING RIKTLINJER FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 2015-04-16 Dnr 2015/188 5 Särskild behörighet för tillträde till en viss utbildning framgår av kursplaner och programmens utbildningsplaner. 3.3. Motsvarandebedömning och reell kompetens Reell kompetens Vi gör en helhetsbedömning av dina inkomna meriter, inte bara dina studiemeriter, och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara den utbildning du söker. Relevanta meriter kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet

En annan väg - Antagning

UPPSALA UNIVERSITET Delegationer från universitetsdirektören vid Uppsala universitet 2020-01-27 UFV 2019/1010 6 . 2. antagning och ändring av antagningsbeslut till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive anstånd samt motsvarandebedömning, reell kompetens och dispenser i behörighetsärenden, 3 Inkommer din ansökan om reell kompetens efter sista anmälningsdag, eller om den är ofullständig, kan Linköpings universitet inte garantera att den hinner behandlas inom antagningsomgången. Styrker du inte din ansökan med relevant dokumentation som visar att du på annat sätt förvärvat den kompetens som du formellt saknar, kan vi komma att be dig komplettera innan din ansökan behandlas Arbetsuppgifter: Du ska utveckla och samordna arbetet med bedömning av reell kompetens vid Uppsala universitet. Syftet med reell kompetens är bl a att underlätta för personer som är i behov av validering av exempelvis utländsk utbildning att få behörighet till högskoleutbildning, erhålla en examen eller få bättre möjlighet till anställning Reell kompetens kan användas som underlag när man fastställer om en individ uppfyller grundläggande eller särskild behörighet inför antagning till högskoleutbildning eller om hen ska kunna tillgodoräkna sig viss utbildning eller vissa kunskaper och färdigheter. Jämför. validering, validering av reell kompetens, tillgodoräkna sig. Universitetet eller högskolan kan även i vissa fall räkna dig som behörig trots att du inte uppfyller de angivna behörighetskraven, om du istället har reell kompetens. Läs mer om reell kompetens. Behörighet till utbildning på avancerad niv

Behörighet - Uppsala universitet

Reell kompetens - Linköpings universitet

SLU Miljöanalys. Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om du saknar den formella behörigheten. Den grundar sig på erfarenheter som du har fått efter din gymnasieutbildning eller motsvarande. Det bör därför ha gått ett par år efter avslutad gymnasieutbildning om du ska ansöka om reell kompetens. Du kan ansöka om att få din reella kompetens. Reell kompetens innebär den samlade, faktiska kompetens en person har oavsett hur, var eller när den har utvecklats, det vill säga, allt en individ har lärt sig genom det livslånga lärandet. En validering innebär en process där lärosätet bedömer om den reella kompetensen motsvarar till exempel behörighetskrav till en utbildning eller kurser inom en utbildning Reell kompetens. Om du saknar formell behörighet till våra utbildningar, men anser att du har tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig studierna kan du ansöka om prövning av din reella kompetens. Vi tittar då på om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker Reell kompetens Särskilda behörighetskrav för matematisk-naturvetenskaplig kandidatutbildning vid LiTH Särskilda behörighetskrav i Matematik. Jag behärskar räkning med rationella såväl som irrationella tal. Jag kan redogöra för hur talet 'π' relaterar cirkelns radie till dess omkrets och area

Underlag för bedömning av reell kompetens vid Karlstads universitet Om du saknar formell grundläggande och/eller särskild behörighet, det vill säga du har exempelvis inte betyg från gymnasiet, kan Karlstads universitet istället göra en bedömning av din reella kompe Ny lön vid ny kompetens När en anställd kompetensprövats och antagits som excellent lärare, docent eller erhållit ny titel som doktor erhåller den anställda ny lön enligt denna riktlinje. Riktlinjen gäller beslut som fattats från och med den 1 december 2019 Reell kompetens. Genom praktisk yrkeserfarenhet eller utbildning kan en person få reell kompetens för en specifik arbetsuppgift. Den som tar emot en delegering ansvarar personligen för att arbetsuppgiften utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet Reell kompetens grundar sig på erfarenheter som du har fått efter din gymnasieutbildning eller motsvarande. Det bör därför ha gått ett par år efter avslutad gymnasieutbildning om du ska ansöka om reell kompetens. Linnéuniversitetet bedömer inte bara dina skolkunskaper utan alla dina betydelsefulla kunskaper och erfarenheter

Reell kompetens - bedömning och validering - Om

Behörig genom reell kompetens Lunds universitet

 1. reella kompetens som motsvarar kursinnehållet. Den reella kompetensen skall därmed kunna tillgodoräknas inom ramen för utbildning och i en examen. Validering av reell kompetens är inte någon helt ny fråga för högskolan. Det finns en vana att hantera motsvarandebedömningar och undantag/dispenser vid behörighetsprövningar
 2. Universitet och högskolor ska därför under perioden 2016-2018 utveckla sitt arbete med bedömning av reell kompetens. Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i frågan kan etableras
 3. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Lärares arbetssituation behöver förändras så att de ges reell möjlighet att utveckla undervisningen.; Det är ju bankerna som skapat krisen genom att ge krediter utan reell täckning..
 4. Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test
 5. Skriv ut och fyll i blanketten Ansökan om prövning av reell kompetens som du hittar på Antagning.se. Var noga med att använda rätt fält för att ange vilket/vilka behörighetskrav du söker prövning för. Skicka även dina handlingar till Lunds universitet, Antagningsavdelningen, Box 117, 221 00 Lund
 6. st 2 år på halvtid eller mer, och uppfyller övriga behörighetskrav, har du möjlighet att pröva om din reella kompetens motsvarar delar av utbildningen
 7. Med reell kompetens menas att du förvärvat motsvarande behörighetsgrundande kunskaper på annat håll, exempelvis genom utbildning, praktisk erfarenhet eller någon annan relevant omständighet. Du måste med andra ord styrka att du har samma kunskaper som om du hade läst den kurs som ingår i behörighetskravet

Uppsala universitet har en stor ämnesmässig bredd och är dessutom ett av världens 100 bästa universitet. Sannolikheten är därför stor att vi kan hitta en matchning mellan behoven i din verksamhet och kompetens vid universitetet. Vill du bli en av dem som utvecklar sin verksamhet genom en närmare relation till Uppsala universitet Under perioden juli 2019-juni 2020 pågår ett projekt för att vidareutveckla Lunds universitets arbete med validering av reell kompetens. Validering av reell kompetens innebär att individers samlade kompetens, inklusive icke-formellt och informellt lärande, kan erkännas vid tillträde till utbildning eller vid tillgodoräknande av delar av utbildning Lunds universitet, Uppsala universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Umeå universitet och Södertörns högskola redovisar en minskning för 2005 av anta-let sökande som åberopar reell kompetens. Linköpings universitet menar dock att antalet sökande har ökat Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Uppsala universitets hemsid

Video: Tillgodoräkning - Fakulteten för - Uppsala universitet

Reell kompetens - Universitets- och högskolerådet (UHR

 1. Se efter om vi kan höja din kompetens med föreläsningsserier, kurser eller något av de kursmoment som vi tillgängliggjort inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Följ vår webbinarieserie. Uppsala universitet använder kakor (cookies).
 2. nivå vid Uppsala universitet . Enligt 6 kap 3§ högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar) tas i en antagningsordning de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, anses ha reell kompetens för utbildningen i fråga. Rektor beslutar om den sökande ska anse
 3. Din reella kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, och du måste beskriva och intyga denna kompetens i din ansökan. Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda
 4. Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har högskoleexamen inom kommunikation eller journalistik eller har reell kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala
 5. Sjuksköterskeprogrammet - Bedömning av reell kompetens. Du som saknar formell behörighet, men anser att du har förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt, kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger möjlighet att klara utbildningen

Behörig genom reell kompetens Karlstads universitet

Det är något av det som krävs för en mer rättvis bedömning av reell kompetens, skriver Pernilla Hultberg, samordnare för validering vid Göteborgs universitet. 21 oktober, 2019 Text: Pernilla Hultberg Det här är ett debattinlägg. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna REK 2009:2 Reviderade rekommendationer om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet REK 2009:1 Anmälningstider fråm 2010 2011 och framåt 2009 02 25 (Se även förtydligande 2016-08-23) Rekommendation för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige, december 2008_ med ny bilaga 2010-01-2

Uppsala universitet 12 14 14 15 17 Jämförelsetal * 0,91 0,97 0,93 0,96 1,03 *Ett jämförelsetal under 1 innebär en lägre andel än genomsnittet för befolkningen i det huvudsakliga rekryteringsområdet. Källa: Registerdata SCB/Högskoleverket Uppsala universitet har en hög och jämn andel nybörjare med högutbildade föräldrar Kompetensforum vid Uppsala universitet . Innehållsförteckning Inledning kompetens i arbetslivet.4 Enligt den traditionella synen på lärande sker en kuns-kapsöverföring till människor främst genom olika slag av institutionaliserad ut-bildning där faktakunskaper är centralt 2014-09-03 Paneldiskussion - Kan universitetet bädda för framtidens behov av tvärvetenskaplig kompetens

Docenterna är inte anställda av universitetet men utgör en integrerad del av respektive fakultets lärarkår, vars uppgift är att bedriva såväl forskning som undervisning. Innehavaren av en docentur måste därför ha både vetenskaplig och pedagogisk kompetens samt en tillräckligt nära anknytning till vetenskapsområdet Uppsala universitet Informationsteknologi Forskning ETHCOMP. Etisk kompetens för beslutsfattare och organisationer. Projektet inleddes hösten 2007. Arbetet bygger på antagandet att etisk kompetens definieras av välfungerande etiska processer, frikopplat från normativa aspekter Universitet och högskolor har i uppgift att bedöma reell kompetens för behörighet vid ansökan eller för tillgodoräknande. I dag är det oklart i vilken omfattning bedömning av reell kompetens utförs vid universitet och högskolor, men det finns indikationer på att det sker i liten omfattning UU Innovation erbjuder stöd för samarbeten mellan forskare vid Uppsala universitet och företag och organisationer genom rådgivning, matchmaking, mötesplatser, finansiering och konkret stöd i samarbetsprojekt. v kontakte Metodmaterialet har utvecklats för att underlätta processen kring bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande. Materialet riktar sig till Dig som arbetar inom universitet och högskola. Ett mot-svarande material har utvecklats för studenten. Materialet bygger på en modell för bedömning av reell kompetens som skapats genom samarbets

Reell kompetens - Medarbetarwebbe

Genom att Lots inte ger formell kompetens, ansågs John-Christian Eurell per automatik inte besitta reell kompetens heller. - Reell kompetens handlar inte om utbildningen man gått, utan om andra typer av färdigheter som man kunnat skaffa sig på andra sätt, säger Katarina Westerlund, utbildningsledare vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet Uppsala universitet, liksom vid till exempel Stockholms universitet och Örebro universitet har det utvecklats en forskningsansats inspirerad av bland annat amerikansk pragmatism som med hjälp av olika metoder och material studerar meningsskapande som kommunikativ och politisk moralisk handling (t.ex. Almqvist et al 2008, Jakobsson et al 2014) Thomas Lindgren, 53 år, fick plats på Malmö universitet efter att han ansökt om reell kompetens. Foto: Jenny Leyman Det råder stor brist på yrkeslärare i Sverige, men snart finns det en.

2012 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Denna studie, Validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan - en undersökning av hur behörighetsbedömningar görs, syftar till: att utifrån validerarnas erfarenheter och uppfattningar försöka beskriva, förstå, analysera samt utveckla. Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande. Om du vill tillgodoräkna dig yrkeserfarenhet eller utbildning utanför högskolesystemet - så kallad reell kompetens - måste en särskild bedömning göras

Tillgodoräkning - Uppsala Universit

Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil. Här kan du bland annat utbilda dig till lärare, sjuksköterska, socionom, ekonom, ingenjör, fastighetsmäklare, lantmätare och personalvetare Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor. Vi på Institutionen för moderna språk söker nu efter en erfaren kommunikatör som kan utveckla vår kommunikation med fokus på forskning För mer information om forskarutbildning vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, Institutionens lärare och forskare äger en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i Sverige

Behörighet genom reell kompetens - Miu

och universitet att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens. 2016 >>2018 2018-09-14 . Sv •Att skapa varaktiga strukturer som stöd till •Uppsala universitet •Karlstads universitet •Mittuniversitetet •Valideringsnätverk Väs Om utbildningar, studier och studentliv vid Uppsala universitet. 56. A N M ÄLAN. Anmälan till kurser och program Du söker allt på www.antagning.se. Till i princip alla utbildningar vid. Sveriges universitet och högskolor har enligt högskoleförordningen skyldighet att bedöma en sökandes reella kompetens. Har en sökande förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning (kurs eller program) ska hen bedömas behörig trots avsaknad av formella meriter Studierektor. En anställd som har fått uppdrag som studierektor erhåller lönetillägg enligt tabell 2. Om flera studierektorer har utsetts kan lönetillägget baseras på det antal studenter som varje enskild studierektor ansvarar för Studier och studentliv vid Uppsala universitet, läsåret 2015/2016

Reell kompetens? - Hej!Jag undrar lite om de här med reell kompetens, Jag har aldrig hört om det vare sig på Uppsala eller Stockholms universitet. Jag läser socionom på Uppsala nu. Anmäl 0 Bra inlägg. 2014-09-12 20:02 #4 av: Mi Reell kompetens innebär kunskaper och färdigheter som förvärvats genom avlönat eller oavlönat arbete, vidareutbildning, kompetensutveckling, föreningsliv, fritidsaktiviteter och annat. Vid bedömning av reell kompetens bedöms individens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen - att klara av högskolestudierna Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site. Logga in. Studentportalen; Institutionens lärare och forskare äger en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i. Det verkar ganska konstigt att en studievägledare har föreslagit att man ska satsa på reell kompetens istället för att skaffa sig ett slutbetyg. Åtminstone vid Uppsala universitet (vilket är det enda jag har erfarenhet ifrån) så är det i princip omöjligt att få bedömt att man har reell kompetens, särskilt om man är ung och inte har många års arbetslivserfarenhet. Om universitetet 18 oktober 2016 Du som är studievägledare, studierektor, lärare, studieadministratör eller har någon annan roll som innebär att du kommer i kontakt med frågeställningar kring validering av reell kompetens, är varmt välkommen att delta i ett seminarium den 24 oktober

Behörig genom reell kompetens - Umeå universitet

Reell kompetens: För att kunna göra bedömning av reell kompetens krävs skriftliga underlag där det tydligt framgår vilka meriter den reella kompetensen anses motsvara. Reell kompetens gällande förkunskarav: Vi kan erbjuda möjlighet att visa sin reella kompetens genom ett skriftligt prov vid institutionen Samverkansledare (Tjänstledig) vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation) \ncecilia.nilsson@uuinnovation.uu.se\n018-471 1799 \n \ Uppsala universitet - Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av världens högst rankade universitet Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU . Vårterminen 2020 startar en ny kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz • en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till

Reell kompetens och undantag - studer

Uppsala universitet Organisation och personal Organisation This page in English Lyssna. Verksamhetsstöd utformar och tillhandahåller beställarstöd för verksamheten. Enheten erbjuder kompetenser inom projekt- och förändringsledning samt förvaltar Avdelningen för universitetsgemensam IT:s projektportfölj. Kontakt Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på rubricerad remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av professor Gabriel Michanek, juridiska institutionen, och universitetslektor Karin Bengtsson, institutionen för ekologi och genetik. Universitetet överlämnar expe1igruppens yttrande som sitt svar på rubricerad remiss

Universitetet i Linköping (Jan 1980) Forsknings och utveckling, X- jobbade på Universitetet i Linköpings (konstruktion av en automatisk bestämning av ögats kontrastkänslighet). Utveckling av examensarbetet från ide till en produkt som användes i en doktorsavhandling. Betalt 1 månad 1980. Formell kompetens Vår verksamhet bedrivs både på Campus Ekonomikum i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. Institutionens forskning omfattar även ämnet handelsrätt. Institutionens forskningsvision är att bygga upp en djup kompetens inom varje sektor och att främja samspelet mellan dem Detta gäller främst dig som vill söka enligt 20%-regeln eller med reell kompetens. Arbetsintyg alternativt ett välskrivet CV. Glöm inte att ange arbetad period, arbetets omfattning (heltid/deltid) samt vilka arbetsuppgifter du haft. Betyg från eventuella högre studier som högskola, universitet eller folkhögskola Kurssamordnare. Publicerad: 2020-06-11 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället Regeringen har beslutat att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) ett uppdrag med syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur för universitets och högsk Har du däremot kunskaper i ämnet, men inget betyg, kan du ansöka om att universitet bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs. Detta kallas reell kompetens. Reell kompetens på sidan Vad är behörighet? Om du behöver läsa till ett ämne kontaktar du en studievägledare vid din kommunala vuxenutbildning

 • Kattungar säljes södermanland.
 • Nationellt centrum för nyanlända.
 • Aung san suu kyi nobelpris.
 • Container für haushaltsauflösung kosten.
 • Diana mitford.
 • 1977 plymouth roadrunner.
 • Feelunique promo code.
 • Den är frätande korsord.
 • Safari dubai pris.
 • Världens fulaste kvinna.
 • Vagnhärad län.
 • Destiny 2 patch notes 12/12.
 • Schiffsbesichtigung warnemünde 2018.
 • Sims freispiel cheat funktioniert nicht.
 • Ritningar på hus thailand.
 • Hur breda däck på 9 tums fälg.
 • Akademikeralliansen ssr.
 • Sälja huset utomlands.
 • Geolog utbildning.
 • Romerska gudar månader.
 • Spotify local files.
 • Åkessons fastigheter karlskrona.
 • Fricky umeå.
 • Dwi.
 • Goonies sloth.
 • Revierjäger ausbildung berlin.
 • Restart iphone 5.
 • Pettson och findus.
 • Umeå universitet cambro.
 • Proclaimers concert 2018.
 • Hyra bostad helsingfors.
 • Vad händer med skelettet när man tränar.
 • Summer time india.
 • Mtb lugnet.
 • Huff post.
 • Paris områden att undvika.
 • Förkastning geografi.
 • Gå från ett barn till två.
 • Stress test cpu online.
 • Att göra på waikiki.
 • If i did it svenska.