Home

Skl pan avtal

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta I lydelse fr o m 2017-05-0

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter SVAR: För att vara PAN-anställd ska man vara anställd som personlig assistent, ledsagare eller avlösare på anmodan av enskild funktionsnedsatt enligt gällande lagstiftning.Det är brukaren som väljer assistent. Du kan även vara anhörigvårdare och leva i hushållsgemenskap med den du vårdar. Anställning som personlig assistent på PAN innebär att du är anställd för begränsad. Allmänna bestämmelser (AB) Nu gällande avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet), OFR:s förbundsområde läkare (Sveriges läkarförbund), OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet), AkademikerAlliansen samt Lärarförbundets och Lärarnas. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet PAN-avtal är något som kommunen tillämpar när du som assistansberättigad vill ha en assistent som saknar passande utbildning, det är oftast en anhörig. En PAN-anställning är knuten till ett specifikt assistansuppdrag och om assistansen upphör slutar anställningen att gälla

Såvida inte särskilt anges, gäller PAN 13 för perioden 2013-04-01-2016-04-30 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Har avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid, förlängs dess giltighet för en tid av 12 kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalen-dermånader Här hittar du våra ramavtalsområden med tillhörande ramavtal nedan. Ramavtalen är resultatet av den vägledning vi fått av er som arbetar inom kommun, landsting och regioner med tillhörande bolag. Med utgångspunkt i era behov har vi gjort en värdering av önskvärda områden och valt ut de som vi ser kan leverera mesta möjliga affärsnytta Övriga avtal: Drift och underhåll av trafiksignalanläggning STIC 2016: 2019-11-13: Dryckesautomater 2017: 2022-09-29: Fastighetsnära varor och tjänster: E; E-arkiv 2016: 2023-01-31: SKL Kommentus, 117 99 Stockholm. E-post: info@sklkommentus.se Telefon: 08 709 59 00..

Lagar och avtal I webbutiken kan du beställa eller teckna abonnemang på tryckta häften med kollektivavtal för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona samt arbetsrättslig lagstiftning. Sök lag eller avtal Förhandlingssektionen har utarbetat denna kommentar till Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN. Kommentaren är Sveriges Kommuner och Landstings och Arbetsgivarförbundet Pactas ensidiga kommentar till PAN, dvs. den ingår inte i kollektivavtalet PAN

Avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och landsting är klart. En historisk seger för jämställdhet. Läs mer om avtalet med SKL här. Kommunal fick in väldigt många förslag på vad som kan förbättras i kollektivavtalen, över 55 000 förslag villkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 07. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor a) Löneavtal PAN (Bilaga 1). b) Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare (Bilaga 2). c) Protokollsmall till Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor fö Kommunal skriver idag på ett nytt avtal för deltidsbrandmännen. Under 2019 förhandlas avtalet Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona (f d Pacta). Tiden för att lämna avtalsförslag gick ut 7 februari och avtalskrav växlades mellan parterna 27 februari

Sobona är därutöver avtalsbärande part tillsammans med SKL på andra central kollektivavtal som Pacta har träffat, däribland RiB för räddningspersonal i beredskap och PAN för personliga assistenter. SKL och Sobona (tidigare Pacta) tecknar också centrala kollektivavtal om pensioner, omställning och försäkringar Nytt avtal för anställda i privata friskolor och förskolor. Nytt kollektivavtal med Almega Hemserviceföretagen. Nytt kollektivavtal med KFS - Personlig assistans. Kommunal har tecknat ett nytt avtal med Arbetsgivaralliansen för anställda på golf- och ridklubbar SKL/Pacta - HÖK 16: (Huvudöverenskommelsen): I PAN-avtalet är veckoarbetstiden 40 timmar för personliga assistenter och 48 timmar för anhörigvårdare. Du har alltså en lägre lön i förhållande till den arbetade tiden i PAN 16 jämfört med HÖK 16 I det avtal som vi och Fysioterapeuterna tecknat med SKL är vi därför överens om att göra ett gemensamt arbete med fokus på karriärutveckling och specialisering. Arbetet kommer att innehålla: En inventering över tillgången på specialister bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och fysioterapeuter Totalt skall 208 avtal som tillsammans berör 1,4 miljoner anställda omförhandlas fram till och med den siste mars 2020. 30/4 april Avtalsområde Kommunalarbetare mellan SKL/Pacta (Sobona) och Kommunal löper ut liksom avtal inom bygg och bemanning. Totalt 135 avtal som omfattar cirka 1 miljon anställda

PAN 16 — SKL Kommentu

Avtalet löper från 16 mars 2010 till 31 december 2010. - Vi är nöjda över att ha fått det här avtalet i hamn, och det känns bra att lönerna är på nivå med övriga avtal på marknaden. PAN avtalet får tre anställningsforme Mellan parterna finns gällande PAN 16 med tillhörande bilagor tecknat 2016-04-29. Med stöd av detta avtals § 2 Ändringar och tillägg, träffar parterna överenskommelse om PAN 16 - Prolongerad, fr.o.m. 2017-04-12. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor. a) Löneavtal (bilaga 1) Vårdförbundet och SKL har tecknat ett nytt centralt avtal som innebär vila och återhämtning för våra medlemmar som arbetar dag/kväll/natt. Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor Avtalet oeb dess möjligbeter till lokal anpassning, skapar förutsättningar for att bebålla oeb rekrytera personal.Avvikelser kan göras,där så anges, genom lokala kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare oeb arbetstagare. ^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift Avtalet berör de som arbetar vid krisläge, till exempel räddningstjänst och vård och omsorgspersonal.. Avtalet aktiveras först efter särskilt beslutsfattande av arbetsgivarparterna SKL och Sobona.. Avtalet kan tillämpas både på arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge och de som redan är anställda hos en kommun eller region

Kollektivavtal - SK

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra med vilka resurser, hur länge avtalet ska gälla och så vidare Sveriges kommuner och landsting, SKL/Pacta och Kommunal enades nyligen om ett treårigt avtal med löneökningar på 2,2 %, vilket motsvarar ca 520 kr/månad. OB och jourersättningar räknas samtidigt upp med 2,2 % och även lägstalöner höjs. Detta gäller även personliga assistenter i SKL:s HÖK och PAN- avtal Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Enligt Helmuth Lang vägrade man från Capio S:t Göran att skriva på ett avtal med Karolinska om att ta tillbaka sina patienter för intensivvård.; Men i stället för att kommentera den pågående statskuppen i arabvärldens viktigaste land redogjorde statsministern i detalj för ett nytt avtal. Ts, det är för att du går under PAN-avtalet. ok. men hur kan båda avtalen räkna 165 som heltid på en månad, när ena säger att per vecka är det 37, andra 40? :s Anonym (PA) Visa endast Ons 21 mar 2012.

Vad innebär en PAN-anställning? - Kommunalarbetare

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (uppdateras med nya avtalet) > Kontakt: Pressjour Sveriges Kommuner och Landsting 08-452 71 01 press@skl.se. Jeanette Hedberg Biträdande förhandlingschef 08-452 75 11 jeanette.hedberg@skl.se. Kontaktinformation fackförbund ang det nya samverkansavtalet Nu vill Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med berörda fackförbund förhandla fram ett krisavtal, rapporterar Sverige Radio Ekot. - Vid kris finns det behov för en större flexibilitet i anställningsvillkoren, särskilt då vad gäller arbetstidsförläggningen Avtalet har slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), arbetsgivarorganisationen Sobona och fackliga organisationer, och omfattar 800 000 anställda Avtal17 SKL. Här finns du allt om hur avtalsförhandlingarna går till med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta-företag. Avtal -17: SKL. Kommunal är överens med SKL om att förlänga kollektivavtalet för anställda i välfärden. Uppdaterad: Frågor och svar om avtalet med SKL Avtalet innehåller löneökningar i nivå med märket som satts av industrin. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om att förlänga parternas befintliga avtal fram till och med 30 april 2020

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor - SK

Kan en kommun (eller myndighet) ha ett löpande avtal på tex ett it-baserat verksamhetssystem som t ex omsorgssystem eller ekonomisystem som förlängs 1 år i sänder fram tills att någon part säger upp avtalet. Den typen av system är oftast uppbyggda med en engånslicens och ett införandeprojekt Sedan 2016 arbetar kommuner och regioner för heltid som norm.Projektet kallas heltidsresan. Arbetet inleddes utifrån avtalet som då träffades mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.; Arbetsgivarna ska ha en handlingsplan som ska stämmas av årligen fram till 31 maj 2021.; Kommunalarbetaren har granskat processen utifrån officiell statistik (Kolada, kommun och. SKL framhåller dock att avtalet bara innebär kostnadsökningar på 2,6 procent. Fack och arbetsgivare är till exempel överens om introduktionsanställningar med lägre lön. 2,6 procent är i nivå med de ökningar som den lönenormerande industrin enades om i slutet av förra året och som SKL hela tiden har sneglat mot - SKL vill alltid ha samma villkor med alla förbund. Det innebär att när något förbund släpper på villkoren får de andra automatiskt frågan på sina bord, säger Sineva Ribeiro till Arbetsvärlden. Maria Dahlberg, SKL:s förhandlingschef, säger att så är det inte alls Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skrivit ett treårigt avtal, värt 2,2 procent under 2016. Avtalet innehåller en särskild satsning för undersköterskor.

SKR - Sveriges Kommuner och Regione

 1. imiersättningar som inte ska underskridas. Observera att du därför inte bör nöja dig med att arbetsgivaren erbjuder lön enligt avtal
 2. Facket förhandlar fram avtalet för att du ska ha trygga och tydliga villkor: lön, arbetsmiljö och försäkringsskydd om du blir sjuk eller arbetslös. Olika kollektivavtal. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 3. Se parternas uttalanden om det nya avtalet. Presskonferensen med SKL/Sobona och Vårdförbundet från den 16 maj. Se presskonferensen. Vi använder kakor (cookies) på webbplatsen. Du måste godkänna att ta emot kakor för att kunna logga in. Här kan du läsa mer. Jag godkänner. Vårdförbundet

SKL och Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) på arbetstagarsidan gäller från den 1 april 2010 till den 30 april 2012 med avtalen HÖK-AB, PAN och FAS har reglerat olika aspekter av flexibilitet och trygghet mot bakgrund avnormerna i flexicurity Avropsstöd för upphandlade tjänster (VO, IFO och handledning) samt kvalitetsuppföljningar Webbplats för upphandlade tjänster rörande avtalsområdena VO/IFO/Handledning (avtalsperiod 2016-2019) Kontoansökan görs på startsidan. Vid frågor kring kvalitetsuppföljningar mm kontakta: Lina Sjöö lina.sjoo@kfsk.se 0728-85 48 67 Jeanette Nilsson jeanette.nilsson@kfsk.se Avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt Pacta och Akademikeralliansen. I Akademikeralliansen ingår: Civilekonomerna, DIK, Sveri-ges Arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg

Personlig assistans via kommunens pan-avtal ger ingen rätt

Efter förra sommarens omfattande skogsbränder har SKL, arbetsgivareorganisationen Sobona och fackliga organisationer nu kommit överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Ett avtal. sådant avtal av lokalt kollektivavtal om BEA T, med den utformning och det innehåll som framgår av tillämplig bilaga enligt ovan, genom på behörigt sätt fattat beslut och att beslutet tillställs berörd(a) arbetstagarorganisation(er). § 6 Giltighet och uppsägning Detta kollektivavtal, BEA T, avlöser BEA i lydels I enlighet med SKL Kommentus avtal gällande kontorsmöbler, erhåller Västra Götalands län 20% rabatt. Rabatt. I enlighet med SKL Kommentus avtal gällande kontorsmöbler, erhåller Örebros län 20% rabatt

Nytt avtal om traineejobb på plats fre, nov 13, 2015 11:00 CET. Idag är avtalet om traineejobb mellan SKL och Kommunal klart. Jobben ska ge unga arbetslösa en chans till både utbildning och arbete och ge arbetsgivaren möjlighet att säkra framtida kompetensförsörjningsbehov Avtal om samverkan och arbetsmiljö Avtal om samverkan och arbetsmiljö (2017) är ett centralt kollektivavtal på nationell nivå tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet reglerar hur samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund ska fungera. Avtal om semesterväxlin SVAR: Avtalet AB 07 omfattar de flesta av Kommunals medlemmar och anger att arbetstagare kan ha rätt till ledighet med lön för enskilda angelägenheter under sammanlagt högst 10 kalenderdagar per år. Det kan gälla vid nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång,. Våra standardavtal kan användas av alla som köper och säljer IT- och telekomprodukter och -tjänster. Avtalen är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR) och de förändringar den kommer att innebära för alla behandlingar av personuppgifter. Ett kommersiellt avtal består av två delar - en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av [

Vårdförbundet har i dag slutit ett nytt treårigt centralt avtal med SKL och Sobona för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom regioner, kommuner och kommunala bolag. Först efter flera veckors medling kunde parterna enas - 10 000 kronorsfrågan var den svåraste knäckfrågan säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skrivit ett treårigt avtal, värt 2,2 procent under 2016. Avtalet gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2019

Vi hjälper dig gärna med utformningen av ett PUB-avtal som är anpassat efter just din verksamhet. Och beroende på hur ditt behov ser ut inkluderar vi givetvis bilagor gällande säkerhet, skyldigheter och sekretess med mera. Hör av dig så berättar vi mer! Du kan också läsa mer om vår rådgivning inom dataskydd här Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan MSB och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019. Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp, dock tidigast från och med 2023 SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL.

Ramavtal och avtalskategorier - SKI — SKL Kommentu

Avtalet löper över fyra år och har enligt SKL en marknadspotential på drygt sex miljarder kronor, skriver Ikea. De kategorier för vilka Ikea vunnit upphandling är hemlika miljöer och utemöbler. Av ett totalt sortiment på drygt 10 000 produkter kommer närmare 8 000 produkter att ingå i avtalet med SKL, uppges Ikea AVTAL 90 Avtal utgivet av Svenska IT-företagens Organisation (tidigare LKD), DF - Dataföreningen i Sverige och Silf - Sveriges inköps- och logistikförbund Dessa allmänna bestämmelser gäller för avtalade produkter och tillhörande tjänster, om annat inte överenskommits Inget avtal klart med SKL och Pacta. 2017-04-12. Efter intensiva förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, så har inget avtal tecknats denna vecka. Förhandlingarna fortsätter in i nästa vecka då det fortfarande finns frågor som måste lösas SKL: Vi vill ha ett långsiktigt hållbart avtal SKL och Vårdförbundet har nu gemensamt beslutat att ta hjälp av medlare i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för omkring 90 000 sjuksköterskor, barnmorskor och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Det reglerar flera anställningsvillkor, löner och andra förhållandena på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats

Avtalet har uppdaterats i vissa delar så att de bättre överensstämmer med övriga avtal som Vision tecknar med SKL. Facebook Twitter LinkedIn Epost Skriv ut. Tipsa webbredaktionen webbredaktionen@vision.se Nyheter Tillfälliga regler ger kompensation för upjuten sommarsemester LIF är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård, tillgång till nya behandlingar och en stark Life Science-sektor Ett treårigt avtal skulle ge landets cirka 130 000 undersköterskor i genomsnitt 500 kronor extra i månaden under första året, jämfört Kommunals övriga grupper. Men när avtalet väl var utskrivet och hamnade på förhandlingsborden lokalt uppstod frågetecken, som varken SKL eller Kommunal hade räknat med Nytt avtal mellan SKL och Vårdförbundet Till slut har parterna enats om ett nytt avtal för över 90 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, och biomedicinska analytiker. Publicerad: 2019-05-16 21:4

Ramavtal A-Ö — SKL Kommentu

Lagar och avtal — SKL Kommentu

Kommentarer lön och anställningsvillkor — SKL Kommentu

Om avtalet. Cirka 147 000 lärare och skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet omfattas av avtalet. Tillsammans med Lärarnas Riksförbunds medlemmar handlar det om cirka 200 000 personer anställda av kommunala arbetsgivare som berörs av förhandlingarna om ett nytt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Avtalet som började gälla 1 mars 2009 syftar till: att ange förutsättningarna för parternas samarbete rörande kliniska prövningar och icke-interventionsstudier. att utgöra utgångspunkten för avtal mellan företag och berörd sjukvårdshuvudman

Beslut om avtalets ikraftträdande fattas i särskild ordning av SKL och Sobona. Arbetstagarorganisationerna ska informeras om de beslut som påverkar dem och dess medlemmar. När avtalet är i kraft gäller särskilda arbetstidsregler om en arbetstid på max 48 h/v under en fyraveckorsperiod. ATL gäller inte under krisavtalets aktivering Avtalen om billigare Zytiga och Zelboraf går långsamt. De sekretessbelagda avtalen mellan läkemedelsföretag och landsting har blivit en stor fråga i landstingsvärlden. Så stor att den diskuteras under ett pågående ledningsseminarium för landstingsdirektörer och ordföranden i landstingens hälso- och sjukvårdsnämnder

Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor Diarienummer: S2015/06824/JÄM Publicerad 26 oktober 2015 Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och. För att komma tillrätta med lärarbristen kan vi tillsammans med SKL få fram ett nytt avtal som lägger grunden för konkurrenskraftiga löner, en rimligare arbetsbelastning med förutsättningar och inflytande som gör att lärare hinner vara de lärare de vill: den som tillsammans med andra utbildade lärare tar varje barn och ung människa till toppen av sin potential Skadeståndslag (1972:207) (SkL) Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1972-06-02 Ändring införd SFS 1972:207 i lydelse enligt SFS 2019:84 SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i välfärdssektorn är överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren. Arbetsgivarna inom kommun- och regionsektorn har ett särskilt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner såsom sjukvård, kommunikation och annan samhällsservice samt att skydda medborgarna Det har gått nästan två månader sedan det gamla avtalet gick ut mellan Vårdförbundet och SKL. Det har varit svårt att enas om ett nytt avtal och parterna fick ta hjälp av medlare för att komma framåt i förhandlingarna. Men i torsdags kväll meddelade man på en presskonferens att ett nytt kollektivavtal har utformats Vid 04.30 i torsdags morse (1 december) kom vi efter långa och hårda förhandlingar till slut överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om ett nytt avtal kring nattarbetstider. Avtalet markerar slutet på en fas, men det innebär inte att kampen för att få hälsosamma arbetstider för våra medlemmar är över. Att vi nu äntlige

 • Power rangers episodes wiki.
 • Puls barn feber.
 • Normek oy.
 • Recept överbliven pressad potatis.
 • It movie company.
 • Christoph kolumbus biographie kurz.
 • Otrygg ambivalent test.
 • Gehalt offizier kreuzfahrtschiff.
 • Modhoster farming simulator 2015.
 • Verdienst psychologe eigene praxis.
 • Queens of england.
 • Baseco återförsäljare stockholm.
 • Roliga stafetter med boll.
 • Terry hayes the year of the locust release date.
 • Shetland sheepdog valpar säljes.
 • Medgivandeutredning privatplacering.
 • Ägg som kläcks i vatten pingvin.
 • Semestergrundande frånvaro kommunal.
 • Birmingham london.
 • Nutzungsrechte umsatzsteuer.
 • Candy grabber godismaskin.
 • San remo marknad.
 • Öresundsbron stängd.
 • Bob sport.
 • Ocean's 11 1960.
 • Modhoster farming simulator 2015.
 • Inaktivera röststyrning android.
 • Vad händer med strålningen i stratosfären.
 • Scones mandelmjöl havregryn.
 • Beridna högvakten pukhäst.
 • Grönsakstorget västervik.
 • Kiviks musteri.
 • Saker som inte är materia.
 • Borås stad intranät.
 • Dilsa demirbag.
 • Harry styles lyrics.
 • Linoljefärg golv torktid.
 • Musikhjälpen 2017.
 • Amerikansk fotbollströja.
 • Invånare per kvadratkilometer norge.
 • Wie viel geld hat azad.